Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vypisovaná témata BP

 

Členové katedry: Nabízená témata:
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
 • Kulturní politika Evropské unie – principy kulturního dialogu
 • Difuze post-materialistické hodnotové orientace ve světě a mezi státy Evropské unie
 • Vývoj územních a národních identit v poválečné evropské společnosti
 • Evropský program „European Cities of Culture“ – cíle a slabé stránky programu
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
 • České filmové produkční společnosti a jejich specifika
 • Etnografie filmového diváctví
 • Digitalizace promítání filmů – případová studie konkrétního kina
 • Trh s fyzickými nosiči v oblasti filmu (DVD, Blu-Ray) – analýza současné situace a vyhlídek do budoucna
 • Distribuce filmů přes internet
 • Elitní a masová kultura v oblasti kinematografie, vymezení tvorby a segmentace trhu
 • Elitní a masová kultura v oblasti divadla, vymezení tvorby a segmentace trhu
 • Filmové festivaly v ČR – přehled, zaměření a význam v rámci lokality
 • Pozitivní a negativní vlivy globalizace na oblast kreativní kultury
 • Využití památkového objektu pro výrobu filmových a televizních děl;
 • Role moderních médií v propagaci kreativní kultury
 • Nové formy publikační činnosti v oblasti literatury
 • České filmově-distribuční společnosti a jejich specifika
Mgr. Barbara Hucková
 • Amatérské kulturní podhoubí ve společnosti
 • Vizuální identita-prezentace kreativní kultury a kulturních projektů
 • Role nadací a neziskových společností ve financování české kultury
 • Vymezení a možnosti využití kulturních areálů v Praze
 • Vymezení a možnosti využití kulturních areálů v menších městech
 • Ekonomické aspekty popkultury
 • Fundraising neziskového kulturního projektu – vícezdrojové v ČR nebo v zahraničí
 • Typy a metody spolupráce více neziskových organizací (českých nebo zahraničních)
 • Kulturní projekty příhraniční spolupráce
 • Možnosti prezentace českého kulturního průmyslu v zahraničí
Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
 • Vliv územního plánování na využití kulturních památek v oblasti cestovního ruchu
 • Ekonomické a kulturní vyhodnocení činnosti základních uměleckých škol
 • Ekonomické a kulturní zhodnocení procesu revitalizace panelových sídlišť v ČR
 • Vliv, role a místo chatařství a chalupářství v lokální a regionální kultuře
 • Pozitivní a negativní externality z hlediska ekonomického využití památkových objektů
 • Problematika ekonomického využití památek industriální architektury
 • Socialistická architektura a její místo v dnešní společnosti
 • Supermarkety a nákupní centra v ČR a jejich vliv na ekonomický a prostorový rozvoj měst a regionů
 • Poválečná kolektivizace zemědělství a její důsledky v oblasti kultury a krajiny
 • Problematika využití církevních památek v současné české společnosti
 • Problematika využití, rozvoje a údržby městské zeleně a jejího propojení s kulturními památkami
 • Rozhledny a vyhlídkové věže jako sociokulturní a ekonomický fenomén
PhDr. Zuzana Malcová
 • Živé tradice a lidové zvyky
 • Management prezentace tradiční lidové kultury ve vybraném kraji
 • Tradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického průmyslu
 • Možnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury
 • Zneužití tradiční lidové kultury ke komerčním účelům
 • Regionální kultura a její projevy
 • Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kultury
Ing. Zdeněk Novák
 • Kulturní diplomacie z hlediska vlivu na export českých kulturních statků
 • Kulturní krajina jako součást kulturní tradice a možný ekonomický zdroj
 • Ekonomická východiska péče o historické parky a zahrady jako součást kulturního dědictví
 • Česká legislativa v oblasti památkové péče v mezinárodním srovnání
 • Podpora kulturní tvorby z hlediska české legislativy, porovnání s vyspělými zeměmi
 • Východiska národní kulturní politiky v podmínkách členství v EU
 • Kulturní politika a její vliv na rozvoj kulturního kapitálu
 • Formy podpory národního kulturního dědictví v rámci kulturní politiky ČR
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • Význam hmotné kultury pro rozvoj municipální ekonomiky
 • Význam kulturního dědictví pro hospodářskou politiku státu
 • Aktéři lokální kulturní politiky a jejich role v sociálně ekonomickém rozvoji obcí a měst
 • Role místních elit v procesu sociální animace kulturních památek
 • Kulturní průmysly a jejich význam v současné světové ekonomice
 • Kulturní prvky a funkce krajiny a jejich ekonomické vyhodnocení
 • Možnosti a meze sociální animace kulturních památek
 • Typologie vlastnictví památkových objektů z hlediska rolí vlastníka při údržbě, animaci a provozu památky
 • Výtvarná kultura jako segment kulturního života lokálních komunit
 • Ekonomické aspekty pořádání hudebních představení v památkových objektech
 • Literatura jako součást kulturního dědictví
 • Regionální literatura jako zdroj kulturní identity
 • Ekonomická hlediska animace archeologických památek
 • Kulturní hodnoty venkovského území
 • Možnosti využití živé kultury pro animace nemovité kulturní památky
 • Nepřístupné a nevyužívané památky s ohledem na jejich možné zhodnocení
RNDr. Josef Postránecký
 • Kulturní politika vybraného územního celku
 • Možnosti podpory rozvoje kultury v rámci municipální politiky
 • Analýza kultury a kulturních vazeb ve vybraném územním celku
prof. Václav Riedlbauch
 • Divadelní festivaly v ČR – přehled, zaměření a význam v rámci lokality
 • Možnosti financování divadel v ČR s konkrétními případy
 • Ekonomické aspekty pořádání hudebních představení ve volném prostoru (krajina, urbánní prostory apod.)
 • Ekonomické aspekty pořádání hudebních akcí v městských památkových objektech
 • Management hudebních těles v oblasti klasické hudby
 • Pozitivní a negativní vlivy globalizace na oblast soudobé hudební produkce
 • Role moderních médií v propagaci klasické hudby
PhDr. Irena Tyslová
 • Destinační management a jeho vliv na regionální kulturu
 • Kulturní produkt v cestovním ruchu
 • Možnosti využití evropských strukturálních fondů pro zapojení kulturních památek do cestovního ruchu
 • Kultura jako vývozní artikl
 • Aktivní obrana památek před vandalismem
 • Reakce spotřebitelských segmentů v závislosti na typu živé kultury
 • Typy a metody prezentací v jednotlivých oblastech kreativní kultury
 • Využití kulturního kapitálu v oblasti cestovního ruchu
 • Divadelní festivaly v ČR – přehled zaměření a význam v rámci lokality
 • Event management jako cesta k animaci a rozvíjení ekonomického a sociokulturního potenciálu dědictví ČR
Ing. Irena Šulcová
 • Zhodnocení a doporučení přeměny vybrané lokality z hlediska urbanistického, historického, ekonomického a estetického
 • Efektivita územního plánování versus urbanistický a ekonomický rozvoj území
 • Management kulturních hodnot v prostorovém plánování
 • Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče – soulad či disharmonie
 • Povolování stavebních úprav u památkově chráněných staveb na vybraném příkladu
 • Propagace obce/města jako součást managementu pro zajištění udržitelného rozvoje města
 • Prostorové plánování kulturních statků ve vybrané zemi ve srovnání s Českou republikou
 • Role ochrany přírody, územního plánování versus kulturní potenciál rozvoje daného území
 • Řízení projektu velké investiční akce památkově významného objektu z hlediska územní politiky
 • Spolupráce mezi orgány veřejné správy, soukromým sektorem, občany a veřejností v procesu územního plánování kulturních hodnot
 • Tendence urbanistického rozvoje na příkladu porovnání dvou či více měst
Mgr. Markéta Dianová, MBA
 • Proměny kulturního turismu v ČR
 • Kulturní turismus v EU
 • Analýza nabídky kulturního turismu ve vybraném regionu
 • Propagace kulturního turismu prostřednictvím státní správy
 • Role technických a průmyslových památek pro kulturní turismus