Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vypisovaná témata DP

 

Členové katedry: Nabízená témata:
Mgr. Markéta Dianová, MBA
 • Analýza nabídky kulturního turismu ve vybraném regionu
 • Propagace kulturního turismu prostřednictvím státní správy
 • Role technických a průmyslových památek pro kulturní turismus
 • Proměny kulturního turismu v ČR
 • Kulturní turismus v EU
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
 • Kulturní politika v Nizozemsku a její vztah ke kulturním památkám
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
 • Filmový marketing
 • Trh práce, pracovní proces a organizace práce ve filmovém průmyslu
 • Reklamní tvorba: Případová studie reklamní společnosti
 • Digitalizace filmové výroby
 • Digitalizace filmové distribuce
 • Digitalizace filmové projekce
 • Využití památkového objektu pro filmovou a televizní tvorbu
 • Dramaturgie české televizní stanice
 • Knižní marketing
 • Nakladatelství a vydavatelství: Případová studie konkrétní společnosti
Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
 • Systém financování církví ve vybraných evropských zemích a jeho srovnání se stavem v ČR
 • Možnosti a meze sociokulturní animace historických českých klášterů
 • Drobné sakrální památky v krajině, možnosti jejich zachování a ochrany
 • Industriální památky českých měst a šance na jejich zapojení do života současné společnosti
 • Socioekonomické a kulturní zhodnocení procesu regenerace brownfields
 • Fotovoltaika – novodobý krajinný prvek v ČR
 • Možnosti a přístupy k hodnocení efektivity činnosti základních uměleckých škol
Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
 • Kulturní a kreativní průmysly v Německu (Rakousku): Tržní optika
 • Kulturní a kreativní průmysly v Polsku
 • Kulturní a kreativní průmysly v Pobaltí
 • Kulturní a kreativní průmysly v postkomunistickém prostoru
 • Experience Economy jako druh kulturních a kreativních průmyslů: Skandinávské koncepce
PhDr. Zuzana Malcová
 • Analýza výběrových dotačních řízení krajských úřadů pro účely kultury – rozbor, srovnání, ekonomické možnosti krajů
 • Rozbor statistických zjišťování v oblasti kultury a návrhy na vytvoření nových statistických dotazníků
 • Analýza a srovnání činnosti regionálních pověřených pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu
 • Zneužití tradiční lidové kultury ke komerčním účelům
 • Tradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického ruchu
 • Popis ojedinělého prvku tradiční lidové kultury, jeho postavení v rámci lidové kultury v ČR, jeho možnosti prezentace, finančního zajištění a uchování pro budoucí generace
 • Rezervy rámcových vzdělávacích programů v jednotlivých segmentech vzdělávací soustavy se zřetelem na oblast tradiční lidové kultury a neprofesionálního umění, návrhy na jejich možné doplnění
Ing. Zdeněk Novák
 • Zásady kulturní politiky ve vztahu k hmotnému kulturnímu dědictví
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • Makroekonomická hlediska zařazování kulturních památek do života společnosti
 • Funkce, problémy a perspektivy Ústředního seznamu kulturních památek v ČR
 • Funkce památkových areálů v ochraně a rozvoji nemovitého kulturního dědictví
 • Kulturní politika Francie ve vztahu ke kulturním památkám
 • Kulturní politika SRN ve vztahu ke kulturním památkám
 • Kulturní politika v Rakousku a její vztah ke kulturním památkám
 • Formy, zásady a metody kulturní politiky v Anglii ve vztahu ke kulturním památkám
 • Potenciál společenského využití pražských paláců
 • Gotické hrady a hlavní přístupy jejich společenské animace
 • Ekonomické externality z hlediska managementu kulturních památek
 • „Parazitní ekonomika“ z hlediska managementu kulturních památek
 • Problematika využití a společenské animace novověkého zámku v českých a středoevropských podmínkách
prof. Václav Riedlbauch
 • Vnitřní transformace vícesouborového divadla
 • Mezinárodní studentské divadelní festivaly u nás a v Evropě
 • Současná česká ochotnická divadelní scéna
 • Orchestrální nebo sborová akademie jako speciální forma výchovy hudebních profesionálů
 • Veřejná hudební aktivita církví a náboženských společností v ČR
 • Mezinárodní spolupráce a koprodukce v oblasti divadla a hudby
 • Úloha manažera v práci s dětským a studentským publikem v divadelní a hudební sféře
 • Mediální podpora a reflexe současných divadelních a hudebních aktivit v ČR
 • Hodnocení kvality výkonů profesionálního živého umění a jeho dopady na postavení umělců na trhu
 • Organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
 • Manažerské uchopení účelné propagace práce středních a vysokých uměleckých škol
 • Ochranné autorské organizace v ČR, jejich působení a prezentace činnosti
 • Vyhlašování celostátních programů u příležitosti výročí významných tvůrců nebo fenoménů celostátního či mezinárodního významu
Ing. Irena Šulcová
 • Tendence urbanistického vývoje ve vybrané zemi/městě/regionu a doporučení pro Českou republiku
 • Nové trendy urbanistického rozvoje – zahraniční zkušenosti a jejich aplikace v České republice
 • Management a marketing kulturních aktivit – jeho aplikace na úrovni řízení obcí
 • Krajina a její přeměna, kulturní možnosti využití krajiny
 • Vztah památky k urbánnímu prostředí
 • Český venkov – příležitost pro rozvoj nebo zánik?
PhDr. Irena Tyslová
 • Nové formy prezentace kulturních památek
 • Destinační management a jeho vliv na regionální kulturu
 • Kulturní produkt v cestovním ruchu
 • Evaluační metody v oblasti kulturního cestovního ruchu
 • Dopady kulturního turismu na příkladu konkrétní destinace
 • Kulturní cestovní ruch a multikulturalismus
 • Networking v oblasti kulturního cestovního ruchu