Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Bakalářské studium

Doporučená literatura

Všeobecný kulturní přehled

 • Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české I–II. Praha: Paseka, 2007. ISBN: 80-7185- 607-X.
 • Horáková, Hana. Kultura jako všelék. Vydání 1. Praha: SLON, 2012. ISBN 978-80- 7419-103- 9.
 • Lawless, Robert. Co je to kultura. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198- 106-0.

Performativní umění

 • Bordwell, David a Thompsonová, Kristin. Dějiny filmu. Praha: AMU/Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80- 7331-207- 7.
 • Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80- 7008-225- 6.
 • Smolka, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001. ISBN 80-902912- 0-1.

Památky a architektura

 • Herout, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. – Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185- 389-5

Výtvarné umění

 • Gombrich, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Mladá fronta a Argo, 2001. ISBN 80-204- 0685-9.

Navazující magisterské studium

Doporučená literatura

 • Bumba, Jan. České katastry od 11. do 21. století. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-2318- 1.
 • Edwards, Tim. Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367- 685-8.
 • Kolektiv autorů. Sborník statí o kultuře v letech 2004–2009. Praha: MK ČR, 2009. ISBN 978-80-86310-88- 6.
 • Patočka, Jiří a Heřmanová, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice – Kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-
 • 7357-347- 8.
 • Patočka, Jiří a kol. Hmotná kultura v ekonomické teorii a praxi managementu. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80- 245-1839-8.
 • Petráň, Josef. Dějiny hmotné kultury I–II. Praha: SPN – Státní pedagogické nakladatelství, 1985 a 1997. ISBN 80-7184- 086-6 a ISBN 80-7184- 084-X.
 • Riedlbauch, Václav (ed.) Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných památek. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80- 245-1840-4.
 • Throsby, David. Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN-13: 978-0521586399.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.