Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Katedra arts managementu je mateřským pracovištěm jednoho ze dvou studijních oborů Podnikohospodářské fakulty VŠE.

Katedra arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře. Katedra je zároveň i propojena s praxí kulturního managementu v České republice a jako expertní pracoviště spolupracuje na smluvním základě se státní správou.

V oblasti mezinárodní spolupráce rozvíjí na základě výzkumných projektů dlouhodobou koncepční spolupráci s kulturními institucemi a akademickými pracovišti ve vyspělých zemích.

Výuka zaměřená na ekonomiku kultury a další související přístupy (marketing, management, legislativa, atd.) je těsně propojena s kulturní praxí. Katedra pořádá ročně desátky odborných exkurzí, na kterých mohou studenti diskutovat s odborníky a detailně se seznamovat s každodenními problémy lidí pracujících v jednotlivých sektorech kultury. Na kulturní praxi jsou orientovány i seminární a závěrečné práce studentů, kteří zpracovávají témata zaměřená na analýzu provozu efektivity a management kulturních organizací a institucí. Formou expertizních studií jsou studenti průběžně zapojováni do řešení praktických otázek na hraně umění a ekonomiky v oblasti živé i hmotné kultury.

Katedrální výzkum se zaměřuje převážně na dvě prioritní oblasti.
V první oblastí se zasazuje o zlepšení a zkvalitnění sytému financování a podpory kulturních institucí a památek na území České republiky.
V druhé oblasti se katedra zaměřuje na zapracování moderních ekonomických principů do provozování kulturních institucí a z toho plynoucí zvýšení kvality provozu těchto zařízení.
V tomto směru katedra arts managementu garantuje pro Vysokou školu ekonomickou pětiletý významný projekt Národního výzkumu kulturní identity zaměřený na management a podnikání v oblasti kultury, do něhož je zapojena řada pracovišť jednotlivých fakult univerzity.

Jako výzkumné a expertní pracoviště spolupracuje katedra s významnými institucemi, jakými jsou například Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites), NIPOS (Národní Informační a Poradenské Středisko pro kulturu), Národní galerie a Národní muzeum a řada podnikatelských subjektů a organizací v kultuře.

Katedra soustavně rozvíjí spolupráci s majiteli a managery desítek památkových objektů, pro které v rámci studentské odborné činnosti zpracovává expertní materiály v oblasti ekonomiky, managementu a marketingové prezentace kulturních památek.

V oboru ekonomika kultury se katedra postupně stala podstatným a respektovaným odborných pracovištěm, které zajišťuje odborné publikace, studijní materiály, pomůcky a metodiky. V síti akademických, výzkumných a správních pracovišť, garantuje katedra celý odborný segment ekonomiky kultury v konkrétních souvislostech – památkové péče, restaurátorství, v kulturních turismu, v managementu kulturních organizací a institucí, v provozu neziskových a veřejně prospěšných subjektů v kultuře, apod.

V dlouhodobém výhledu se katedra bude zaměřovat zejména na oblast socio-ekomické evaluace kulturních organizací a eventů a na ekonomickou konceptualizaci tzv. kulturních a kreativních organizací.