Bakalářské práce

Termíny obhajob

Obhajoby bakalářských prací

Čas obhajoby a místnost najdete vždy v ISISu.

 

Členové katedry: Nabízená témata:
Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
 • Analýza aktérů kulturního turismu a jejich vztahů ve vybrané destinaci
 • Analýza nabídky kulturního turismu ve vybrané destinaci
 • Filmový turismus
 • Historický vývoj kulturního turismu v ČR / Evropě
 • Institucionální rámec kulturního turismu v ČR
 • Kulturní turismus v EU
 • Proměny kulturního turismu v ČR
 • Propagace kulturního turismu prostřednictvím státní správy
 • Role eventů v kulturním turismu
 • Role kulturního turismu v marketingu hradů a zámků
 • Role technických a průmyslových památek pro kulturní turismus
doc. Ing. František Drozen, CSc.
 • Aukční síně
 • Kulturní a přírodní statky ve vztahu k cestovnímu ruchu
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
 • Filmový marketing
 • Sociologické aspekty filmového diváctví
 • Trh práce, pracovní proces a organizace práce ve filmovém průmyslu
 • Trh s fyzickými nosiči v oblasti filmu (DVD, Blu-Ray
 • Video on demand služby na českém trhu
Mgr. Barbara Hucková
 • Fundraising neziskového kulturního projektu
 • Nový model kulturního centra
 • Prezentace české kultury v zahraničí
 • Spolupráce neziskových kulturních organizací
 • Vizuální styl kulturní organizace či kulturní akce /např.festivalů/
PhDr. Anna Janištinová
 • Marketing a komunikace muzeí umění
 • Pozice muzeí umění v kulturním turismu
 • Vystavování a mezinárodní výpůjčky uměleckých děl
 • Muzejní edukace a animace
Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
 • Animace nevyužívaných sakrálních památek
 • Archeologie v ČR, ekonomické aspekty péče o archeologické nálezy
 • Benchmarking knihoven
 • Cyklistická infrastruktura jako jeden z nástrojů utváření městského prostoru
 • Drobné sakrální památky v krajině
 • Ekonomické aspekty činnosti základních uměleckých škol
 • Financování církví ve vybraných evropských zemích
 • Fundraising církví a náboženských společností
 • Klub Za starou Prahu a jeho význam pro ochranu památkového dědictví v ČR
 • Kulturní politika ve vybraném státě světa
 • Moderní budovy knihoven v ČR
 • Ochrana památek druhé poloviny 20. století
 • Ochrana památek ve vybraném státě světa
 • Památková péče a ochrana přírody
 • Problematika využití, údržby a obnovy městské zeleně
 • Současné proměny interiérových instalací na památkových objektech
Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
 • Analýza mediálního kontextu vybrané kulturní události
 • Kulturní plánování jako činitel socio-ekonomického vývoje
 • Specifika videoherních projektů
Ing. Milan Lindner, Ph.D.
 • Ekonomické efekty revitalizace veřejného prostoru
 • Ekonomický potenciál brownfields a jeho využití
 • Ekonomický potenciál nemovitých industriálních památek a jeho využití
 • Ekonomický potenciál nemovitých kulturních památek a jeho využití
 • Minipivovary jako kulturně ekonomický fenomén
 • Proměny venkova na přelomu 20. a 21. století: problémy vs. nové příležitosti a výzvy
 • Role a využití kulturních domů v prostředí venkovských a malých městských sídel
 • Umění ve veřejném prostoru
PhDr. Zuzana Malcová
 • Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kultury
 • Management prezentace tradiční lidové kultury ve vybraném kraji
 • Možnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury
 • Regionální kultura a její projevy
 • Tradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického průmyslu
 • Zneužití tradiční lidové kultury ke komerčním účelům
 • Živé tradice a lidové zvyky
Ing. Zdeněk Novák
 • Aplikace zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v kontextu ochrany práv vlastníků
 • Česká legislativa v oblasti památkové péče v mezinárodním srovnání
 • Ekonomická východiska péče o historické parky a zahrady jako součást kulturního dědictví
 • Formy podpory národního kulturního dědictví v rámci kulturní politiky ČR
 • Kulturní diplomacie z hlediska vlivu na export českých kulturních statků
 • Kulturní krajina jako součást kulturní tradice a možný ekonomický zdroj
 • Podpora tvorby kulturních statků z hlediska české legislativy, porovnání s vyspělými zeměmi
 • Východiska národní kulturní politiky v podmínkách členství v EU
 • Využití potenciálu historické zeleně k uspokojení potřeb současné společnosti
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • Ekonomická hlediska animace archeologických památek
 • Ekonomické aspekty pořádání hudebních akcí v městských památkových objektech
 • Komparace systémů památkové péče ve vyspělých evropských zemích
 • Komparace systémů památkové péče ve vyspělých evropských zemích
 • Kulturní funkce drobných památek v území (případová studie)
 • Kulturní hodnoty venkovského území
 • Možnosti využití živé kultury pro animace nemovité kulturní památky
 • Naučné stezky v Česku po roce 1989
 • Nepřístupné a nevyužívané památky s ohledem na jejích možné zhodnocení
 • Nové NKP a jejich využití v cestovním ruchu
 • Nově zpřístupněné kulturní památky v ČR (krajích) po roce 1989
 • Využití kulturního dědictví a kulturní infrastruktury ve vybraném regionu (kraji)
Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
 • Benchmarking muzeí
 • Evaluace vybrané výstavy
 • Fundraising muzeí
 • Fundraising ve vztahu k rozvoji muzejních sbírek
 • Měření výkonnosti muzeí
 • Muzeum branding
PhDr. Irena Tyslová
 • Destinační management a jeho vliv na regionální kulturu
 • Možnosti podpory animace kulturního dědictví ze strany veřejné správy
 • Sdílená ekonomika a její využití v turismu
 • Státní kulturní politika ČR jako zdroj podnětů k animaci kulturního dědictví
 • Tvorba kulturního produktu v cestovním ruchu
 • Tvorba produktu v cestovním ruchu a ochrana kulturního dědictví – soulad nebo konflikt?
 • Využití kulturního kapitálu v oblasti cestovního ruchu
 • Vzdělávací metody využitelné v animaci kulturního dědictví