Profil absolventa

Studijní orientace Katedry arts managementu otevírá studentům prostor pro uplatnění v segmentech trhu práce, které jsou doposud obsazovány buď obecně vyškolenými ekonomy nebo absolventy uměleckých a uměnovědných oborů, jejichž kvalifikační profil ne vždy odpovídá velmi diferencovaným nárokům ve sféře managementu kultury.

Magisterské studium si klade za cíl vychovat špičkové manažery pro jednotlivé oblasti kultury včetně vrcholového vedení organizací a institucí. Absolvent arts managementu je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími vysoce odborné a efektivní rozhodování ve specifických podmínkách kulturních organizací, které se vyznačují vysokou kreativitou a zvýšenou mírou podnikatelské nejistoty související s charakterem obchodovaných produktů a služeb.

V jednotlivých kurzech je absolvent vybaven dovednostmi nutnými pro jeho budoucí manažerskou praxi v oblasti kultury, jakými jsou například vytváření projektu (včetně finančního zabezpečení), sestavování finančního plánu a rozpočtů rozličných kulturních organizací, tvorba marketingových strategií při prezentaci kulturních produktů, fundraising, apod. Specializované předměty jsou orientovány na získávání způsobilostí k řízení památkových objektů, galerií, hudebního a divadelního provozu, v oblasti médií a mediální komunikace, apod.

Podstatnou součástí výsledného profilu absolventa je odborná orientace v interkulturní komunikaci ve smyslu překonávání dosavadní uzavřenosti české kulturní tvorby a ekonomického uplatnění národního kulturního dědictví v širším mezinárodním kontextu.

Absolventi oboru arts management pracují např. ve filmovém průmyslu, reklamním průmyslu, jak na kreativních, tak obchodních pozicích, v designovém průmyslu, ve veřejné správě, v produkci hudebních festivalů, v kulturní diplomacii, v prestižních galeriích, v hudebním průmyslu, v marketingových společnostech, v divadlech, eventových agenturách, aj.

Studenti a absolventi mají i své skupiny na sociálních sítích Linkedin, Facebook nebo Instagram.