Bakalářské studium

Studijní plán bakalářského studia

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního programu Arts management mají studenti povinnost získat celkem 180 kreditů ECTS v následující struktuře:

 • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 144 ECTS;
 • oborově volitelné předměty (česky, anglicky; skupina oV) ve výši 12 ECTS;
 • jazykové předměty
  • první jazyk angličtina (skupina oJ1) ve výši 6 ECTS;
  • druhý jazyk (včetně případné Angličtiny pro Arts Management 4) ze skupiny fJP2 ve výši 3 kredity
  • 9 kreditů využije buď na volitelné jazyky (ze skupiny fJV – jsou zde zařazeny i původní předměty Angličtina pro Arts Management 1, 3 a 5) nebo na jiné volitelné předměty
 • 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce;
 • 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru;
 • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina oP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditové poukázky, studovat i předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Pro zobrazení aktuálního studijního plánu pro akademický rok 2019/2020 klikněte sem.

 

Nabízená témata pro bakalářské práce

 

Členové katedry: Nabízená témata:
Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
 • Analýza aktérů kulturního turismu a jejich vztahů ve vybrané destinaci
 • Analýza nabídky kulturního turismu ve vybrané destinaci
 • Filmový turismus
 • Historický vývoj kulturního turismu v ČR / Evropě
 • Institucionální rámec kulturního turismu v ČR
 • Kulturní turismus v EU
 • Proměny kulturního turismu v ČR
 • Propagace kulturního turismu prostřednictvím státní správy
 • Role eventů v kulturním turismu
 • Role kulturního turismu v marketingu hradů a zámků
 • Role technických a průmyslových památek pro kulturní turismus
doc. Ing. František Drozen, CSc.
 • Aukční síně
 • Kulturní a přírodní statky ve vztahu k cestovnímu ruchu
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
 • Filmový marketing
 • Sociologické aspekty filmového diváctví
 • Trh práce, pracovní proces a organizace práce ve filmovém průmyslu
 • Trh s fyzickými nosiči v oblasti filmu (DVD, Blu-Ray
 • Video on demand služby na českém trhu
Mgr. Barbara Hucková
 • Fundraising neziskového kulturního projektu
 • Nový model kulturního centra
 • Prezentace české kultury v zahraničí
 • Spolupráce neziskových kulturních organizací
 • Vizuální styl kulturní organizace či kulturní akce /např.festivalů/
PhDr. Anna Janištinová
 • Marketing a komunikace muzeí umění
 • Pozice muzeí umění v kulturním turismu
 • Vystavování a mezinárodní výpůjčky uměleckých děl
 • Muzejní edukace a animace
Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
 • Animace nevyužívaných sakrálních památek
 • Archeologie v ČR, ekonomické aspekty péče o archeologické nálezy
 • Benchmarking knihoven
 • Cyklistická infrastruktura jako jeden z nástrojů utváření městského prostoru
 • Drobné sakrální památky v krajině
 • Ekonomické aspekty činnosti základních uměleckých škol
 • Financování církví ve vybraných evropských zemích
 • Fundraising církví a náboženských společností
 • Klub Za starou Prahu a jeho význam pro ochranu památkového dědictví v ČR
 • Kulturní politika ve vybraném státě světa
 • Moderní budovy knihoven v ČR
 • Ochrana památek druhé poloviny 20. století
 • Ochrana památek ve vybraném státě světa
 • Památková péče a ochrana přírody
 • Problematika využití, údržby a obnovy městské zeleně
 • Současné proměny interiérových instalací na památkových objektech
Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
 • Analýza mediálního kontextu vybrané kulturní události
 • Kulturní plánování jako činitel socio-ekonomického vývoje
 • Specifika videoherních projektů
Ing. Milan Lindner, Ph.D.
 • Ekonomické efekty revitalizace veřejného prostoru
 • Ekonomický potenciál brownfields a jeho využití
 • Ekonomický potenciál nemovitých industriálních památek a jeho využití
 • Ekonomický potenciál nemovitých kulturních památek a jeho využití
 • Minipivovary jako kulturně ekonomický fenomén
 • Proměny venkova na přelomu 20. a 21. století: problémy vs. nové příležitosti a výzvy
 • Role a využití kulturních domů v prostředí venkovských a malých městských sídel
 • Umění ve veřejném prostoru
PhDr. Zuzana Malcová
 • Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kultury
 • Management prezentace tradiční lidové kultury ve vybraném kraji
 • Možnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury
 • Regionální kultura a její projevy
 • Tradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického průmyslu
 • Zneužití tradiční lidové kultury ke komerčním účelům
 • Živé tradice a lidové zvyky
Ing. Zdeněk Novák
 • Aplikace zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v kontextu ochrany práv vlastníků
 • Česká legislativa v oblasti památkové péče v mezinárodním srovnání
 • Ekonomická východiska péče o historické parky a zahrady jako součást kulturního dědictví
 • Formy podpory národního kulturního dědictví v rámci kulturní politiky ČR
 • Kulturní diplomacie z hlediska vlivu na export českých kulturních statků
 • Kulturní krajina jako součást kulturní tradice a možný ekonomický zdroj
 • Podpora tvorby kulturních statků z hlediska české legislativy, porovnání s vyspělými zeměmi
 • Východiska národní kulturní politiky v podmínkách členství v EU
 • Využití potenciálu historické zeleně k uspokojení potřeb současné společnosti
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • Ekonomická hlediska animace archeologických památek
 • Ekonomické aspekty pořádání hudebních akcí v městských památkových objektech
 • Komparace systémů památkové péče ve vyspělých evropských zemích
 • Komparace systémů památkové péče ve vyspělých evropských zemích
 • Kulturní funkce drobných památek v území (případová studie)
 • Kulturní hodnoty venkovského území
 • Možnosti využití živé kultury pro animace nemovité kulturní památky
 • Naučné stezky v Česku po roce 1989
 • Nepřístupné a nevyužívané památky s ohledem na jejích možné zhodnocení
 • Nové NKP a jejich využití v cestovním ruchu
 • Nově zpřístupněné kulturní památky v ČR (krajích) po roce 1989
 • Využití kulturního dědictví a kulturní infrastruktury ve vybraném regionu (kraji)
Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
 • Benchmarking muzeí
 • Evaluace vybrané výstavy
 • Fundraising muzeí
 • Fundraising ve vztahu k rozvoji muzejních sbírek
 • Měření výkonnosti muzeí
 • Muzeum branding
PhDr. Irena Tyslová
 • Destinační management a jeho vliv na regionální kulturu
 • Možnosti podpory animace kulturního dědictví ze strany veřejné správy
 • Sdílená ekonomika a její využití v turismu
 • Státní kulturní politika ČR jako zdroj podnětů k animaci kulturního dědictví
 • Tvorba kulturního produktu v cestovním ruchu
 • Tvorba produktu v cestovním ruchu a ochrana kulturního dědictví – soulad nebo konflikt?
 • Využití kulturního kapitálu v oblasti cestovního ruchu
 • Vzdělávací metody využitelné v animaci kulturního dědictví

Obhajoby bakalářských prací

Termíny pro obhajoby diplomových prací v letním semestru 2019/2020 budou vypsány v průběhu března.

Čas obhajoby a místnost najdete vždy v InSISu.