Arts exkurze

Významnou součást výuky oboru Arts management tvoří praktické exkurze v regionech ČR a v příhraničích oblastech. Cílem exkurzí je zprostředkování aktuálních rozvojových trendů v kultuře a lepší pochopení problémů managementu a správy v kultuře. Exkurze jsou zaměřeny na různé segmenty kultury, v rámci výuky studenti navštěvují památkové objekty, muzea, galerie, skanzeny, historické zahrady, parky, regionální kulturní akce, hudební i divadelní festivaly, kde se setkávají s výraznými osobnostmi kulturního života a poznávají každodenní problémy rozvoje kultury a umění.

 V letech 2013–2023 proběhly tyto exkurze:

Arts exkurze v roce 2023

13. dubna 2023 – Ústí nad Labem

Krajské město Ústí nad Labem je zatíženo jak řadou objektivních problémů, tak častými předsudky a odsudky. V rámci exkurze se řadu z nich podařilo zpochybnit. Díky spolupráci s pracovníky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně studenti viděli nový kampus UJEP. V kině Hraničář o proměně Ústí a významu kultury pro město promluvil ředitel tohoto výjimečného kulturního centra, Aleš Loziak. Následně proběhla prohlídka Činoherního studia a diskuse o této specifické divadelní scéně. Poslední exkurze semestru byla výjimečná také tím, že se její účastníci poprvé za celou existenci oboru arts management cestovali společně vlakem, nikoliv autobusem.

12. dubna 2023 – Šumperk, farma Savana u Bouzova

Studenti předmětu zaměřeného na územní politiku a prostorové plánování zamířili na exkurzi do podhorského města Šumperk. Centrum města se výrazně mění. Ještě před nedávnem šlo o nepříliš lákavé, často vybydlené území. Postupně, díky aktivitám zdola, získává Šumperk, postižený poválečnou výměnou obyvatelstva, znovu svůj lesk. Studentům o tom poutavě vyprávěla jak místní aktivistka Ludmila Andršová, absolventka oboru arts management, tak Jiří Giesl, majitel šumperské kavárny Pikola, který aktuálně oživuje bývalý funkcionalistický hotel Grand.

Druhou částí exkurze byla návštěva experimentální farmy v obci Svojanov. Manželé Arvid a Hanna Bohlinovi studentům vysvětlili podstatu agrolesnictví, využití biouhlu či regenerativní pastevní management a jeho vliv na kvalitu krajiny.

30. března 2023 – Jičín

Jičín je široké veřejnosti znám jako „město pohádky“ a vzdělaným lidem jako rezidence Albrechta z Valdštejna. Jak ale obraz města udržet a rozvíjet? Jak lákat návštěvníky, kterým už Rumcajs nic neřekne? A jak poskytovat kulturní statky místním? Tyto otázky každodenně řeší Jiří Vydra, kastelán Valdštejnské Lodžie, stejně jako Zuzana Vavřincová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. Oba dva se s nasazením věnovali studentům oboru Kulturní politika, kteří měli možnost poznat nejen unikátní památky (včetně veřejnosti nepřístupné Jezuitské koleje), ale také běžné problémy kulturních manažerů. V prostorách Valdštejnské Lodžie proběhlo také setkání s Danielou Grohovou, organizátorkou festivalu Koči v Chotči

30. března 2023 – Konopiště

Studenti předmětu věnovaného kulturním aspektům urbanismu a krajinotvorby se zúčastnili exkurze na Konopiště.

29. března 2023 – Exkurze do Křišťálového údolí, na Novoborsko, Animace kulturního dědictví

Svěží jarní den sliboval hezké počasí a program exkurze zaměřený na animaci sklářství mimořádné zážitky. Že to bude úspěšný den potvrdil i zásah holubím exkrementem, který jsem obdržela při průchodu parkem u školy. Tolik štěstí jsme snad ani nepotřebovali.
Čekaly nás tři zastávky a setkání s mnoha zajímavými lidmi.
Na té první, v Kunraticích u Cvikova jsme navšívili Křišťálovou zahradu, Křišťálový kostel a huť Pačinek Glass. Se vším nás mile a zajímavě seznámil pan David Sobotka, dlouholetý manažer úspěšných sklářských hutí. Na konkrétních příkladech mimořádných sklářských objektů a jejich souborů nám představil nejen komunikaci huti, ale i celou řadu úspěšných projektů přesahující rozměr firmy a významně prohlubující sklářskou identitu kraje. Na něj pak představením své práce navázala paní Jana Nastoupilová, zástupkyně ředitele Agentury pro regionální rozvoj Nisa, zřizovatele projektu Křišťálové údolí, který dlouhodobě propaguje sklářství jako klíčový pilíř identity rozsáhlé oblasti Lužických hor, Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje. Orientace směřuje jak na místní obyvatele, tak na návštěvníky a turisty a je z dlouhodobého hlediska úspěšná.
Druhou zastávkou bylo město Nový Bor, kde jsme navštívili sídlo firmy Lasvit, takzvaný Skleněný dům. Návštěva architektonickými cenami ověnčené dostavby a rekonstrukce sídla firmy se ukázala být dalším mimořádným zážitkem, a to jak z pohledu estetického, tak informačního. Byli jsme provedeni firmou a seznámili se s mimořádnými domy, ve kterých sídlí, s jejími rozsáhlými úspěšnými projekty a zároveň studenti získali pozvání ucházet se v budoucnu o práci ve firmě, kde kreativita, kvalita a úspěch jsou vidět na každém kroku.
Do třetice autobus zastavil v Kamenickém Šenově, kde se nás opět ujala paní Nastoupilová a zavedla nás do Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Průvodcem nám byl zástupce ředitele pan Jakub Jelínek. I popis této zastávky, zaslouží superlativy. Viděli jsme moderní, krásnou a velmi dobře technicky vybavenou školu, ověnčenou desítkami jmen světoznámých a tisícovkami úspěšných absolventů, galerii jejich skleněných výrobků a pocítili velké sympatie k přístupu vedení, které ze školy vytváří unikátní prostor pro výuku a uměleckou tvorbu.

Na závěr jsme se ještě setkali s výsledky projektů, které umisťují skleněné výrobky do veřejného prostoru. V Kamenickém Šenově šlo hlavně o zastávky autobusu, zdobené skleněnými ověsy, které se vyrábějí v pobočkách firmy Preciosa.

Cesta do Prahy stejně jako cesta tam byla rychlá a bezproblémová. Měli jsme možnost přemýšlet o všech známých typech animace, jejichž praktických příkladů se nám v Crystal Valley dostalo vrchovatě.

Byl to krásný den!

Irena Děkanovská

Fotografie z exkurze

29. března 2023 – Západočeské muzeum v Plzni, zámek Plzeň-Křimice

Exkurze určená pro studenty předmětu Management, financování a správa památkových objektů zavedla účastníky do Plzeňského kraje. Byla zacílena na následující témata: 1.  Veřejná správa v oblasti kultury na úrovni vyššího územně samosprávného celku se zvláštním důrazem na financování hmotného kulturního dědictví, 2. Archeologická památkové péče (zejména povinnosti vůči archeologickému dědictví při akcích obnovy památkových objektů) 3. Problematika nakládání s památkovým objektem typu zámek v soukromém vlastnictví (restituce).

Prvním cílem bylo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Zde studenti vyslechli přednášku Josefa Kuželky, vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ PK, o působnosti a činnosti odboru (specifika památkového fondu PK, pomoc PK vlastníkům památek, spolupráce s ÚOP NPÚ – dotační programy, výkon státní správy, aktivity podporující zprostředkování památkového fondu PK veřejnosti, paměťové instituce zřizované PK, výkon zřizovatelských funkcí, financování, kulturní dědictví a cestovní ruch). Po přednášce proběhla rozprava nad otázkami studentů.

Dále studenti v muzeu absolvovali komentovanou prohlídku stálé expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – Archeologie. Poté je Milan Metlička, vedoucí oddělení prehistorie ZČM, v krátké přednášce seznámil s hlavními zásadami archeologické památkové péče, zejména s důrazem na objasnění výkonu při zásazích na kulturních památkách, v památkových areálech a památkově chráněných územích.

Druhá část exkurze byla věnována prohlídce zámku v Křimicích. Vladimír Lobkowicz, zástupcem rodiny vlastnící památkový objekt, se soustředil na   výklad o památkovém objektu, o problematice nakládání s památkovým objektem po restituci, na téma zprostředkování památkového objektu veřejnosti a hospodářské aktivity majitelů panství k zabezpečení udržitelnosti památkového objektu a na spolupráci s výkonnými orgány státní památkové péče, Plzeňského kraje i obce.

Arts exkurze v roce 2022

1. listopadu 2022 – Dvůr Gigant, Západočeská galerie Plzeň, Klášter Chotěšov

Závěrečná exkurze semestru zavedla účastníky do Plzeňského kraje. Prvním cílem byl hospodářský dvůr Gigant v Záluží. Hlavním bodem programu byla přednáška majitele, Ivana Korce. Pohovořil o nabytí nemovitosti, záchraně, obnově a zprostředkování kulturní památky, o její animaci a financování. Součástí odborného programu byla diskuse a prohlídka památkového objektu s výkladem jeho funkcí určených pro veřejnost. Následovala prohlídka exteriéru NKP Klášter Chotěšov s výkladem kastelánky Lenky Čechové. V samotné Plzni studenti navštívili Západočeskou galerii. Vrcholný management ZČG pro studenty připravil odborný program zaměřený na poslání, financování, provoz a rozvoj paměťové instituce zřizované Plzeňským krajem. Exkurzi uzavřela prohlídka dvou výstav Západočeského muzea: exteriérové výstavy Proměna městských lázní a Svobodní zednáři na Plzeňsku a bratr Josef Skupa v hlavní budově ZČM.

20. října 2022 – NZM Čáslav, NZM Kačina

Exkurze určená pro studenty magisterského předmětu věnovaného kulturním aspektům urbanismu a krajinotvorby, péče a prezentace o kulturní dědictví, směřovala nejprve do areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi, kde byli studenti seznámeni s nejnovějším nízkonákladovým depozitářem NZM a související termokomorou, jež slouží k dezinfekci a dezinsekci zejména dřevěných sbírkových předmětů a dále s expozicí „Dřinu strojům!“. Ve venkovní části areálu byli seznámeni s místní aplikací programu zachycování vody v krajině, tj. s vybudovanou nádrží zvanou nebesák, pumptrackovou dráhou z vytěžené zeminy, napojením na novou cyklostezku, remízkem pro podporu života ptactva a drobného zvířectva v krajině a novým třešňovým sadem upomínajícím na tradiční pěstování třešní na Čáslavsku a Kutnohorsku.

V areálu zámku Kačina byli seznámeni se způsobem prezentace zámeckých sbírek (marketing) a péčí o okolní jedinečný voluptoár, členěný na pleasure garden, park a oboru, a obsahující zajímavý genofond, jenž byl v roce 2021 rozšířen o genofondový ovocný sad vysázený na místě někdejšího chotkovského sadu.

19. října 2022 – Blatná

Exkurze určená pro předmět Kulturní kapitál byla připravena ve spolupráci s paní Broňou Winklerovou, ředitelkou organizace Kulturní plantáž Blatná. Ta zřizuje většinu kulturní infrastruktury ve městě, pořádá a propaguje kulturní akce, a také pečuje o PR a marketing města. Ve výjimečné kavárně Železářství u Šulců studenti diskutovali proměnu municipální identity Blatné, která má být do budoucna známá jako město růží. Následně prošli oceňovanou novou expozici v místním muzeu. Účastníky na nádvoří zámku pozdravila také majitelka, Jana Germenis-Hildprandt. Exkurzi zakončila komentovaná prohlídka lihovaru1

12. října 2022 – Osečany, Sedlčany

Studenti předmětu Animace kultury zamířili na první exkurzi semestru na zámek Osečany, který vlastní Matěj Stropnický a Daniel Krejčík. První zmíněný se studenty po několik hodin otevřeně diskutoval otázky spojené s obnovou zámku, fundraisingem i mediálním obrazem obou partnerů. Výjimečné bylo také sledovat vývoj vztahu majitelů zámku a místních obyvatel. Odpoledne exkurze pokračovala besedou s Martinem Severou, dlouholetým ředitelem Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech.

11 května 2022 – Abertamy, Klášterec nad Ohří

Závěrečná exkurze letního semestru začala prohlídkou cínového dolu Mauritius a dalších abertamských památek nově zapsaných na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídky se zúčastnil také odborník na montánní památky, pracovník NPÚ Ondřej Malina, který následně studentům představil současné problémy památkové péče v podzemí. Následovala krátká exkurze v samotných Abertamech, jednom z nejmenších měst ČR, spojená s obědem v místním bistru. Následně se skupina přesunula na zámek v Klášterci nad Ohří (viz exkurze v říjnu 2019), kde vznikla nová expozice ve sklepních prostorách.

4. května 2022 – Děčín, Krásný Les

Prvním bodem exkurze pro studenty předmětu Územní a katastrální politika byla návštěva zámku v Děčíně. Jeho ředitelka Miroslava Poskočilová poutavou formou seznámila účastníky s nečekanými aspekty managementu památkových objektů. Zámek v městském vlastnictví nabízí mnohé služby, včetně ubytování. Estetickým vrcholem návštěvy se stala prohlídka Glorietu v Růžové zahradě, jehož obnova vyhrála cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2022. Po zastávce v Tisé (a krátké prohlídce Tiských skal) pokračovala exkurze do osady Krásný Les u Petrovic, kde studenti viděli proces opravy zámku, a následně je přijala Renata Šoltová, majitelka Grizzlochova mlýna. Exkurze proběhla ve spolupráci s dr. Jiřím Rieznerem z Katedry geografie UJEP.

25. dubna 2022 – Horní Vítkov, Hrádek nad Nisou, Jiřetín pod Jedlovou

Cílem exkurze určené studentům předmětu Územní a katastrální politika byl kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově, který již více než dvacet let obnovují manželé Viktor a Jana Kačani. V obci již několik let probíhá výrazný multižánrový festival KUKOKLI, na jehož organizace se podílejí i studenti oboru Arts management. Po obědě v pozoruhodném bistru Bétel provozovaném Jednotou Bratrskou v Chrastavě zamířila skupina do blízkého Hrádku nad Nisou. Vít Štrupl, ředitel organizace Brána Trojzemí v nově opraveném objektu knihovny a kina představil studentům možnosti a limity poskytování kulturních statků v malém příhraničním městě. Následovala prohlídka zajímavých památkových objektů, včetně Schubertovy vily. Závěr exkurze se odehrál v Jiřetíně pod Jedlovou – ve své soukromé galerii přivítal studenty dlouholetý starosta a senátor Josef Zoser.

20. dubna 2022 – Nymburk, Křinec

Studenti předmětu Kulturní politika zamířili na exkurzi do města Nymburk. Vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Markéta Tomčíková spolu s řediteli knihovny a Nymburského kulturního centra diskutovali se studenty jak náplň své práce, tak možnosti dalšího vývoje kultury v Nymburku a okolí. Prohlídka historického centra zahrnovala jak návštěvu kostelní věže, tak také prohlídku knihovny. Následně se exkurze přesunula do obce Křinec. Tamní zámek vlastní, obnovuje a zpřístupňuje rodina Harapesových. Díky jejich vstřícnosti poznali studenti nejen objekt, ale také motivace a vize, s nímž majitelé k jeho obnově přistupují.

19. dubna 2022 – Kladruby nad Labem,

Exkurze byla určena magisterským studentům.

13. dubna 2022 – Kutná Hora, Třebešice

Exkurze určená předmětu Management, financování a správa památkových objektů začala návštěvou Dačického domu v Kutné hoře. Klub přátel Dačického domu je zřízen Nadací Kutná Hora – památka UNESCO.  Jeho cílem je zejména popularizace vzdělávacího a prezentačního centra Dačického domu, dále pak rozšiřování povědomosti a vztahu k památkám UNESCO. Studenti prošli celým středověkým domem, kde se nachází také stálá výstava hmotných památek UNESCO, které jsou na světovém seznamu zapsány z ČR. Sám rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova je po rozsáhlé rekonstrukci a skrývá mnoho středověkých stavebních artefaktů (kaple, dlaždice na podlaze apod.) Po prohlídce následovala beseda s ředitelem Nadace Pavlem Bezouškou o aktivitách nadace i Klubu, financování atp. Druhým z cílů exkurze byl zámek Třebešice, který je soukromým objektem v držení architekta Alberta di Stefana. Majitel nás provedl objektem, rozsáhlým parkem a seznámil nás s plánovanými opravami zámku i přilehlých objektů a zejména s fundraisingem. Při besedě byli studenti informováni o financování, marketinku a prezentaci zámku, majitel zároveň objasnil systém pořádání akcí (svatby, příležitostné oslavy).

Arts exkurze v roce 2019

30. října 2019 – Hluboká, České Budějovice

Závěrečná exkurze semestru spojila studenty hned několika předmětů vyučovaných v rámci oboru. Díky ochotě a otevřenosti managementu Alšovy jihočeské galerie mohli studenti vidět jak stálé, tak dočasné expozice v galerijním objektu na Hluboké, s ředitelem pak diskutovat o přednostech i nevýhodách řízení kultury prostřednictvím příspěvkových organizací, a také o specifickém umístění galerie v objektech bývalé jízdárny v sousedství zámku Hluboká – jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů na jihu Čech. Vrcholem exkurze byla návštěva depozitáře a po přejezdu do Českých Budějovic také prohlídka nově zrekonstruovaných objektů galerie.

 

The final excursion of the semester brought together students from several courses. Thanks to the willingness and openness of the management of the South Bohemian Gallery in České Budějovice, students could see both permanent and temporary exhibitions in the gallery building in Hluboká, discuss with the director the advantages and disadvantages of cultural management of region-funded institution. The gallery is located nearby castle Hluboká, one of the most visited tourist attraction of South Bohemia. The relationships between state-owned castle and region-funded gallery are correct, but not intensive. The highlight of the excursion was a visit to the depository of a gallery and a tour of the newly reconstructed gallery buildings in České Budějovice.

 23. října 2019 – Spálené Poříčí, Nevřeň

Exkurze určená především pro předmět Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby seznámila studenty s výsledky činnosti dvou výrazných starostů v Plzeňském kraji. Dlouholetý starosta městečka Spálené Poříčí představil hlavní památky, které se díky kontinuálnímu úsilí zastupitelstva podařilo po roce 1989 opravit a z většiny i vhodně využít, a také projekt obnovy polních cest v krajině. Starostka obce Nevřeň diskutovala se studenty v nově vystavěném centru Caolinum, které slouží jak rezidentům, tak návštěvníkům obce. Ti mají nově šanci spatřit jediný hlubinný důl na kaolin ve střední Evropě. Ekonomické aspekty provozu této významné montánní památky byly hlavním tématem obsáhlé diskuse, která tuto exkurzi uzavřela.

 

The excursion designated primarily for the course Cultural Aspects of Urbanism and Landscape Development introduced the results of the activities of two distinctive mayors in the Pilsen Region. The long-standing mayor of the town of Spálené Poříčí presented the main monuments which, thanks to the continual efforts of the municipal council, were repaired after 1989 and most of them were appropriately used, as well as the project of restoration of field roads in the countryside. The mayor of the village of Nevřeň discussed with students in the newly built culture centrum “Caolinum”, which serves both residents and visitors to the village. The tourist have since July a chance to see the only underground kaolin mine in Central Europe. The economic aspects of the operation of this important montane monument were the main topic of the discussion that concluded this excursion.

 

 21. října 2019 – Nymburk, Kostelní Lhota, Chlumec nad Cidlinou

Exkurze do tří lokalit ve středních a východních Čechách seznámila studenty s možnostmi animace lokálního kulturního dědictví. V historickém městě Nymburk šlo o archeologické nálezy a možnosti jejich zpřístupnění a využití. Obec Kostelní Lhota se o kulturu opírá v úsilí o aktivizaci obyvatel, úspěch této snahy dokládají mnohá ocenění, která obec získala. Závěr exkurze patřil typické české tradici, rybářství a rybníkářství. V rámci výzkumného zaměření katedry proběhl výzkum v podniku Rybářství Chlumec nad Cidlinou a diskuse s ředitelem této akciové společnosti týkající se předávání, udržování a budoucnosti rybářských tradic v ČR.

 

The excursion to three locations in Central and Eastern Bohemia introduced students to the possibilities of animation of local cultural heritage. In the historical town of Nymburk was the excursion focused on archaeological artefacts and possibilities of their accessibility and use. The village of Kostelní Lhota relies on culture in its efforts to mobilize its inhabitants. The end of the excursion belonged to the typical Czech tradition, fishing and fish farming (in ponds). As part of the research focus of the department, research was conducted in the company Rybářství Chlumec nad Cidlinou and a discussion with the director of this joint-stock company concerning the keeping, maintenance and future of fishing traditions in the Czech Republic.

16. října 2019 – Klatovy

V rámci předmětu Kulturní politika, zaměřeného také na regionální a lokální kulturu navštívili studenti galerii na hradě Klenová v blízkosti západočeských Klatov, kde proběhla diskuse s ředitelkou příspěvkové organizace. Dům historie Přešticka je lokálním muzeem zřizovaným městem Přeštice. Jeho úkolem je uchovávat kulturní paměť města, spravuje ale také impozantní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kulturní památkou. Exkurze byla zakončena prohlídkou zámku Příchovice, který je významnou ukázkou dynamického baroka.

 

As part of the course Cultural Policy, also focused on regional and local culture, students visited the gallery at Klenová Castle near Klatovy in West Bohemia, where a discussion with the director of this region-funded organization took place. The House of History of Přeštice is a local museum established by the town of Přeštice. His aim is to preserve the cultural memory of the city, but also make accessive the impressive Baroque Church of the Assumption, one of 320 national cultural monuments of Czech Republic. The excursion ended with a visit of the Příchovice Chateau, which is an important example of dynamic Baroque.

 9. října 2019 – Pětipsy, Klášterec nad Ohří

Exkurze určená především pro studenty předmětu Management, financování a správa památkových objektů navštívila po několika letech zámek Pětipsy u Chomutova – jednu z nejohroženějších památek v České republice. Spolek, který o devastovaný objekt pečuje, však již dosáhl výrazných úspěchů, první část ruiny je dokonce zastřešena a na památce probíhají drobné, ale kontinuální stavební práce. V obsáhlé diskusi byly probírány možnosti budoucího využití objektu. Následně exkurze pokračovala návštěvnou zámku v Klášterci nad Ohří, který je v majetku města, ovšem prezentuje unikátní kolekci porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Ředitel městské organizace, která zámek spravuje, se ve svém vystoupení věnoval možnostem financování údržby a provozu objektu, a také specifikám kulturního provozu v menším městě v oblasti postižené povrchovou těžbou hnědého uhlí.

The excursion designed especially for students of the course Management, Financing and Administration of Cultural Monuments visited the chateau Pětipsy near Chomutov – one of the most endangered monuments in the Czech Republic. However, the association, which takes care of the devastated building, has already achieved significant success, the first part of the ruin is even roofed and small but continuous construction work is underway. The extensive debate discussed the possibilities of future use of the building. Subsequently, the excursion continued with a visit to the chateau in Klášterec nad Ohří, which is owned by the town, but presents a unique assemblage of porcelain from the collections of the Museum of Decorative Arts in Prague. In his speech, the director of the municipal organization directing the chateau looked at the possibilities of financing the maintenance and operation of the building, as well as the specifics of cultural operations in a smaller town in the area affected by mining of brown coal.

30. září 2019 – Křečovice, Drážkov

Studenti předmětu Kulturní kapitál se při exkurzi do periferní, rekreační oblasti v zázemí hlavního města měli možnost seznámit se dvěma možnými způsoby udržování rodové tradice. V Památníku Josefa Suka, zřizovaném Národním muzeem, resp. Muzeem české hudby, stále provází pan Jan Suk, vnuk slavného skladatele. Památka lidové architektury Váchův špejchar je provozována panem Františkem Váchou, který návštěvníky seznamuje s tradicemi vlastní rodiny, obce i celé zemědělské krajiny Povltaví. Studenti díky možnosti diskuse s oběma těmito aktéry mohli srovnat výhody a nevýhody institucionalizace (v případě Památníku Josefa Suka) či nezávislosti (v případě Váchova špejcharu) v péči o kulturní dědictví. Exkurze byla zakončena návštěvou hradu Vrškamýk.

 

During the excursion to the peripheral, recreational area in the back area of Prague, students of the course Cultural Capital had the opportunity to learn about two possible ways of maintaining the family tradition. The Josef Suk Memorial, established by the National Museum, resp. The Museum of Czech Music, is still accompanied by Mr. Jan Suk, grandson of the famous composer. The monument of folk architecture Váchův špejchar (Vácha´s granary) is operated by Mr. František Vácha, who acquaints visitors with the traditions of his own family, village and the agricultural landscape of the Vltava region. Students were able to compare the advantages and disadvantages of institutionalization (in the case of Josef Suk Memorial) or independence (in the case of Vácha’s granary) in the care of cultural heritage thanks to the possibility of discussion with both these actors. The excursion ended with a visit to Vrškamýk Castle.

 29. dubna 2019 – Jemnice, Slavonice

Cílem exkurze směřované na západ Moravy bylo srovnání dvou historických měst, z nichž jedno – Slavonice – je známým turistickým cílem, a druhé – Jemnice – na lepší využití svého kulturního potenciálu teprve čeká. Studenty předmětu Kulturní politika přijal starosta města Jemnice i další pracovníci městského úřadu. Představili dochované památky města, včetně aktuálně nevyužívaného zámku, ale také tradici slavnosti Barchan, jedné z nejstarších kontinuálně udržovaných městských slavností v Evropě. Ve Slavonicích se studenti setkali s ředitelkou kulturního centra Spolkový dům, která představila šíři kulturní nabídky v tomto malém městě.

 

The aim of the excursion to the west of Moravia was to compare two historical towns, one of which – Slavonice – is a well-known tourist destination and the other – Jemnice – is still waiting for better utilization of its cultural potential. The students of the course Cultural Policy were received by the Mayor of Jemnice and other employees of the Municipal Office. They presented the preserved monuments of the city, including the currently unused castle, but also the tradition of “Barchan”, one of the oldest continually maintained city festivals in Europe. In Slavonice, the students met the director of the cultural center “Spolkový dům”, which presented the range of cultural offerings in this small town.

29. dubna 2019 – Posázaví

Exkurze předmětu Kulturní turismus navštívila tři místa v destinaci Posázaví – město Benešov v sousedství hradu Konopiště, zámek Jemniště a město Týnec nad Sázavou.

 

The excursion of the Cultural Tourism course was visited by three places in the tourist destination Posázaví – the town of Benešov in the neighborhood of the Konopiště Castle, the Jemniště Chateau and the town of Týnec nad Sázavou.

 23. dubna 2019 – Dobřív, Mariánská Týnice

Tři významné objekty zřizované Plzeňským krajem byly cílem exkurze pro předmět Kulturní politika. Šlo o původně renesanční vodní hamr v Dobřívi, který prochází významnou obnovou financovanou z projektů IROP. Evropské prostředky čerpá také muzeum v Mariánské Týnici. Studenti se také seznámili s činností Západočeského muzea v Plzni.

 

Three important monuments owned and founded by the Pilsen Region were the target of a field trip for the Cultural Policy course. It was a hammer in Dobřív, originally a Renaissance water hammer, which is undergoing a major reconstruction financed from Integrated Regional Operational Programme (IROP) of European Union. The Museum in Mariánské Týnice also draws European funds. Students also got acquainted with the activities of the West Bohemian Museum in Pilsen.

 17. dubna 2019 – Humpolec

Průmyslové město Humpolec v těsné blízkosti dálnice D1 nebývalo obvyklým cílem návštěvníků. To se však změnilo se vznikem galerie 8mička, která je na české poměry unikátním projektem soukromníka, majitele místní významné továrny. Tato dynamická instituce oživuje českou uměleckou scénu, myslí ale také na rezidenty. Pořádá intervence ve veřejném prostoru, usiluje o zapojení dětí či seniorů, snaží se přilákat místní k návštěvě (třeba jen díky vynikající kavárně). Studenti dále navštívili skanzen Zichpil v bývalé chudinské čtvrti Humpolce, kde se zachovala jak lidová stavení, tak evangelický toleranční kostel a židovská synagoga. Společnost Castrum, o.p.s., která se o tyto objekty stará, spravuje také hrad Orlík, který je dominantou města. Jeho návštěvou byla tato exkurze zakončena.

 

The industrial town of Humpolec, close to the D1 motorway, was not the usual destination for visitors. However, this changed with the emergence of the gallery “8mička”, which is a unique project of a private owner of the local major factory. This dynamic institution revives the Czech art scene, but also thinks of residents. It organizes interventions in public space, seeks to involve children or seniors, and seeks to attract locals to visit (also thanks to an excellent café). The students also visited the open-air museum “Zichpil” in the former shanty district, where the vernicular buildings, the Evangelical Tolerance Church and the Jewish Synagogue have been preserved. The company “Castrum, o.p.s.”, which takes care of these buildings, also manages the castle Orlík, which dominates the city. Its visit ended this excursion.

10. dubna 2019 – Červená Lhota, Deštná

Exkurze určená především pro studenty předmětu Management, financování a správa památkových objektů navštívila zámek Červená Lhota, jeden z nejlépe fungujících památkových objektů v České republice. Následně byla na programu prohlídka památkových objektů v městečku Deštná (jediný kostel sv. Otona v ČR), kde také funguje provaznické muzeum představující pozoruhodné tradice provaznické výroby.

The excursion designed especially for students of the subject Management, Financing and Administration of Cultural Monuments visited the Červená Lhota Chateau, one of the best functioning state owned monuments in the Czech Republic. Subsequently, the program included sightseeing in the town of Deštná (where the only church of St. Oton in the Czech Republic is located), where also operates a rope museum presenting remarkable traditions of rope production.

3. dubna 2019 – Vrchlabí

Podkrkonošské město Vrchlabí je sídlem správy Krkonošského národního parku, která sídlí v architektonicky oceňované novostavbě v zámeckém parku. Zástupci managementu představili studentům budovu i kulturní a vzdělávací program, kterým láká místní občany k pravidelným návštěvám. Exkurze byla určena především studentům předmětu Územní plánování, které přijala přímo vedoucí odboru rozvoje města. Významným projektem územního rozvoje města je revitalizace celé oblasti Zálabí, jejíž součástí je přestavba historického objektu kina. Tu studentům představil vedoucí KD Střelnice, jehož přednáška a následná diskuse o specifickém kulturním životě ve Vrchlabí byly vrcholem celé exkurze.

 

Town Vrchlabí, called “Giant Mountains Gate” is the seat of the administration of the Giant Mountains National Park, which is located in an architecturally appreciated new building in the castle park. Managers of the institution introduced students to the building as well as a cultural and educational program to attract local citizens to regular visits. The excursion was intended primarily for students of the subject of the Urban Planning, which were received directly by the head of the City Development Department. An important project of the town’s development is the revitalization of the entire “Zálabí” area, which includes the reconstruction of the historical cinema building. This was introduced to the students by the head of KD Střelnice, whose lecture and subsequent discussion about specific cultural life in Vrchlabí was the highlight of the whole excursion.

 

Arts exkurze v roce 2018

7. listopadu 2018 – Louny

Závěrečná exkurze semestru se konala už po termínu říjnových oslav výročí republiky, z pohledu několika předmětů hodnotila jejich průběh a význam pro kulturu města Louny. Ve spolupráci s pracovníky lounského muzea proběhla prohlídka unikátní Kotěrovy čtvrti, byly diskutovány ekonomické aspekty ochrany a údržby tohoto cenného urbanistického celku. Studenty přijal ředitel Městského muzea, který představil muzejní politiku, stálé expozice i aktuální výstavu věnovanou především legionářům z Lounska. Hranice regionu svým významem překračuje Galerie Benedikta Rejta, která k výročí republiky připravila vedle stálé expozice věnované Emilu Fillovi také výstavu připomínající vliv ruské avantgardy na vývoj umění. Exkurzi zakončila diskuse v Městské knihovně v Lounech, mnohokrát oceněné pro své vynikající výsledky. Její ředitelka studentům představila nejen nové prostory, ale také množství programů, které knihovna vedle své hlavní funkce pořádá.

31. října 2018 – Pardubicko

Obvyklý koncept exkurze předmětu Kulturní turismus – seznámení se s nejnavštěvovanějšími produkty destinace a s lidmi, kteří ji řídí, napojený i na témata seminárních prací – byl v destinaci Pardubicko naplněný prohlídkou soukromého Muzea Perníku, městského ekologického centra Natura park a neziskové organizace Závodiště Pardubice.

Studenti si mohli dobře uvědomit rozdíly v ekonomických potřebách jednotlivých organizací, vedoucích někdy ke směřování k masové kultuře a zjednodušujícím postupům oslovující většinu, jindy k unikátním řešením. V Pardubicích se podařilo získat k rozhovoru ředitelku spolku, který destinaci řídí, paní Petru Pacholíkovou, a vedoucího Oddělení kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Pardubice Martina Karase. Studenti se tak dozvěděli mnoho o marketingovém řízení destinace, měli možnost obdivovat značku i její detaily, ale také mohli sami zhodnotit praktické dopady zájmu města na fungující destinační společnosti, potažmo destinaci turismu.

24. října 2018 – Berounsko

Berounsko je oblast s vysokým potenciálem pro ekonomické využití kulturních statků. Exkurze pro předmět Kulturní politika byla zahájena návštěvnou zámku Nižbor v blízkosti známého keltského oppida Stradonice. Zámek je zčásti věnován právě historii Keltů, je ale také sídlem instituce, jež zajišťuje archeologické výzkumy pro velkou část Středočeského kraje. Studenti měli možnost diskutovat přímo s ředitelkou Ústavu památkové péče Středních Čech. V druhé části obce se nachází tradiční sklárna Rückl, kde po nedávných ekonomických problémech pokračuje výroba uměleckého skla. Po pěti letech došlo znovu k návštěvě zámku Liteň, kde aktivně probíhá jak fyzická obnova, tak stálé připomínání zpěvačky Jarmily Novotné. Exkurzi završila návštěva obce Svatý Ján pod Skalou, jejíž klášterní areál byl nedávno prohlášen Národní kulturní památkou. Během návštěvy promluvil starosta i představitelé školy, která v bývalém klášteře sídlí.

22. října 2018 – Brodek u Prostějova

Exkurze pro předmět Management, správa a financování  památkových objektů se zaměřila na možnosti využití zámku Brodek u Prostějova. Studenty přijal majitel zámku, Richard Belcredi. Exkurze na praktickém příkladu představila problematiku obnovy a využití zámeckých areálů v menších sídlech, byla podnětem pro tvorbu studentských ročníkových a potenciálně i závěrečných prací.

17. října 2018 – Sezimovo Ústí, Jindřichův Hradec

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, spravovaná Úřadem Vlády ČR, byla v jubilejním roce 2018 ve spolupráci s Národním muzeem zpřístupněna veřejnosti, po tři dny v týdnu a zdarma. Studenti předmětu Kulturní kapitál si mohli prohlédnout její prostory, ale také zjistit, jaké manažerské výzvy tento krok znamenal. Vedle stojící Památník Edvarda Beneše je součástí Husitského muzea v Táboře, také jeho aktivita se v roce mnoha výročí zvýšila. Výročí republiky je připomínáno i na zámku Jindřichův Hradec, kde si studenti prohlédli výstavu „Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé“.

10. října 2018 – Železné hory

Zámek Maleč vlastní pan Václav Macháček, přímý potomek F. L. Riegra a F. Palackého, kteří zde strávili významnou část svého života. V poslední době zde vybudoval památník věnovaný těmto dvěma nejvýznamnějším českým politikům 19. století. Velmi osobní prezentace i následná diskuse věnovaná smyslu obnovy a péče o rodové dědictví i ekonomickým otázkám, otevřela téma privátních prostředků nutných pro rozvoj kultury v ČR. V kontrastu k tomu byla zařazena prohlídka Berlovy vápenky v Třemošnici, nákladně obnovené z veřejných prostředků. O činnosti objektu promluvila ředitelka místního informačního centra, projekt Geopark Železné hory představil jeho manažer Jan Doucek. Exkurzi zakončil dechberoucí výhled z hradu Lichnice.

9. května 2018 – Poohří

V rámci předmětu Kulturní turismus navštívili studenti destinaci Dolní Poohří, kde se seznámili se dvěma nejnavštěvovanějšími produkty turismu: Uhelným safari a Chrámem chmele a piva. Třetím pilířem exkurze byl rozhovor s manažerkou destinace paní Libuší Novotnou Pokornou, která studentům představila svoji práci, její priority i úskalí. Den doplnila prohlídka Muzea chmele, které je organizací zřizovanou městem Žatec, prohlídka města a ochutnávka piva – klíčového produktu regionu. Studenti měli možnost posoudit, jaký má na  produkty vliv typ organizace, v čem spočívá úspěch u návštěvníků a turistů a v praktické rovině vidět i úskalí vymezení destinace a jejího řízení.

9. května 2018 – Litomyšl, Pardubice

Studenti předmětu Management a financování živé kultury se ve dvou skupinách postupně seznámili s architektonicky cenným objektem White Gallery v Osíku u Litomyšle, která slouží pro uchovávání a prezentaci celoživotního díla malířky a grafičky Ludmily Jandové (a vznikající novou budovou, jež nahradila 300 let starou roubenku), a také s manažerskými výzvami stojícími před týmem pořadatelů festivalu Smetanova Litomyšl. Exkurze se následně seznámila s činností Východočeské galerie Pardubice a pod vedením majitele i s objektem a plánem konverze blízkých Gočárových mlýnů.

2. května 2018 – Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí si v jubilejním roce připomínají nejen výročí vzniku republiky, ale také volby z roku 1907, kdy byl Tomáš Garrigue Masaryk poprvé zvolen poslancem za volební obvod valašských měst. Exkurze byla naplánována tak, aby se studenti mohli zúčastnit otevření výstavy připomínající obě tyto události. Jejím hlavním cílem byla ale Moravská gobelínová manufaktura, kde přežívá tradice ruční výroby gobelínů a koberců, mnoha gobelíny vyzdobená Schlattauerova kavárna je významným kulturním centrem města.

23. dubna 2018 – Rožmitál, Březnice

Exkurze zaměřená na financování památek využívá spolupráci katedry s představiteli organizace Czech National Trust. Díky nim mohli studenti navštívit interiéry zámku v Rožmitále, dlouhodobě veřejnosti zcela uzavřeného. Historii i kulturu Rožmitálska uchovává Podbrdské muzeum, v obecném povědomí je město spojeno s osobností J. J. Ryby, jehož hudbu si mohli účastníci exkurze vychutnat přímo v kostele ve Starém Rožmitálu. Exkurzi zakončila návštěva loveckého zámečku Vacíkov a prohlídka židovské čtvrti v Březnici.

10. dubna 2018 – Žďár nad Sázavou

Exkurze studenty předmětu Kulturní politika obeznámila s řízením soukromého zámku, který byl po dlouholetých sporech přiznán původním majitelem, rodině Kinských. Ta zámek postupně citlivě rekonstruuje a animuje. Oživení areálu probíhá klasickým i progresivním způsobem. Nejvýraznějším prvek je Muzeum nové generace představující historii zámeckého komplexu prostřednictvím interaktivní expozice pracující s novými technologiemi. Zámek je kulturním ohniskem města Žďár nad Sázavou, v areálu sídlí mateřská a základní škola. O jeho významu studentům přednášel starosta města, který se věnoval i otázce financování ze strany samosprávy. Financování zámku ze soukromých zdrojů, průběh jeho opravy a další aktivity přiblížila majitelka, hraběnka Marie Kinsky. Součástí exkurze byla i komentovaná prohlídka zámeckého areálu, která studentům potvrdila, jak důležité je pozice průvodců obsadit nadšenými a angažovanými lokálními obyvateli. Exkurze pokračovala setkáním s farářem kostela sv. Jana Nepomuckého, zapsaného jako kulturní dědictví UNESCO, který se věnoval financování obnovy kostela. Exkurze studentům umožnila pozorovat  vliv pozitivních externalit dvou spřízněných organizací v prostředí města střední velikosti.

4. dubna 2018 – Klatovy

V západočeských Klatovech, centru relativně konzervativního zemědělského regionu, vznikla díky zápůjčce soukromého sběratele špičková expozice šumavského skla. Studenti předmětu zaměřeného na kulturní politiku mohli srovnat výstavu v Pavilonu skla a nabídku blízkého Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, kde v následujících letech vznikne nová stálá expozice. Po diskusi s managementem muzea a návštěvě barokní lékárny došlo k setkání s provozovateli klatovského vegetariánského bistra Vlaštovka, kteří ve svém podniku pořádají (bez podpory veřejné správy) oblíbené koncerty. V závěru exkurze studenti navštívili areál na vrchu Bolfánek nad Chudenicemi, kde spolek Otisk pořádá kulturní akce přesahující rámec regionu. Exkurze umožnila srovnání čtyř aktérů kulturního života: městské a krajské muzejní expozice, zapsaného spolku a soukromých provozovatelů.

Fotografie z exkurze

Arts exkurze v roce 2017

1. listopadu 2017 – Roudnice nad Labem

Cílem exkurze bylo poznat různé aktéry rozvoje kultury v Roudnici nad Labem. Mezi ty patří místní farnost, provozující kostel s mimořádnou obrazovou výzdobou. Díky vstřícnosti rodiny Lobkowiczů mohli studenti navštívit i běžně nepřístupné prostory zámku. Exkurzi završila diskuse s představiteli roudnické galerie.

Fotografie z exkurze

24. října 2017 – Kestřany, Písek

Dvojtvrzí v Kestřanech je mimořádnou památkou v rámci celé Evropy. Objektem Horní tvrze studenty provedl zasvěcený památkář. Následovala návštěva a diskuse s odcházející ředitelkou galerie Sladovna v Písku.

Fotografie z exkurze

18. října 2017 – Chotěboř, Horní Krupá

Chotěboř je město střední velikosti na Vysočině, které je obecně takřka neznámé. V rámci exkurze proběhla debata v místním kině s ředitelem městské kulturní organizace, vč. místního muzea, a následně exkurze v privátní části zámku, která patří rodině Dobrzenských. Podnětná diskuse s Janem Dobrzenským otevřela otázky kontinuity držby šlechtických objektů a rozdílných přístupů k památkovým objektům. Následně proběhla návštěva a představení projektů na evangelické faře v Horní Krupé.

Fotografie z exkurze

12. října 2017 – Jablonec, Grabštejn

Exkurze pro předmět Management, financování a správa památkových objektů diskutovala otázky provozu hradu a zámku Grabštejn s jeho kastelánkou. Následovala prohlídka města Jablonec zaměřená především na místní tradice skla a bižuterie a možnosti jejich ekonomického využití.

Fotografie z exkurze

4. října 2017 – Prachatice, Písek, Myšenec

Exkurze pro předmět Animace kulturního dědictví navštívila prodejnu designu v Prachaticích a diskutovala s jejím majitelem ekonomické aspekty provozu v malém městě. Po prohlídce historického centra následovalo seznámení s organizátorem projektu Otevřené kostely na Písecku, který pomocí webové aplikace umožňuje zájemcům vstup do vybraných památkových objektů.

Fotografie z exkurze

10. května 2017 – Turnov, Dlaskův statek, Frýdštejn

V rámci exkurze byly studentům představeny prvky tradiční kultury v Českém ráji, vč. místní tradice těžby a zpracování polodrahokamů.

 3. května 2017 – Hrádek u Nechanic, Hořice

V okolí zámku v Hrádku u Nechanic se nachází golfové hřiště. V rámci exkurze byly diskutovány otázky vhodnosti využití památkových objektů i jejich zasazení do krajiny. Následně proběhla návštěva významných míst v městě Hořice, vč. diskuse s lokálními aktéry rozvoje kultury.

26. dubna 2017 – Kaceřov, Plasy

Mimořádná exkurze do obvykle nepřístupného objektu renesanční villy v Kacerově na severním Plzeňsku přinesla studentům nejen unikátní zážitek z architektury, ale i diskusi s majitelem na témata spojená s problémy obnovy a údržby objektu. Následně proběhla návštěva a diskuse s ředitelem nového Centra stavitelského dědictví v bývalém klášterním pivovaru v Plasích.

Fotografie z exkurze

19: dubna 2017 – Jiříkov, Filipov, Budyšín (Sasko)

Exkurze srovnávala ekonomiku památek i možnosti regionálního rozvoje v periferních regionech v ČR a v Sasku. Zatímco památky ve Šluknovském výběžku jsou často ve velmi špatném stavu, anebo jsou opraveny díky příspěvkům rodáků (bazilika ve Filipově), německé město Budyšín bylo opraveno a slouží jak občanům, tak jako atraktor pro turisty. Exkurze přestavila studentům činnost Schrödingerova institutu, jehož cílem je zvýšení kvality života v severních Čechách, i činnost lužickosrbských institucí v Budyšíně.

Fotografie z exkurze

12. dubna 2017 – Kašperk, Kašperské Hory, Hrádek u Sušice

Tématem exkurze byla ekonomika památek a srovnání památky v péči samosprávy (Hrad Kašperk) a v majetku a správě soukromého vlastníka (Hrádek u Sušice). Studenti se seznámili také s činností muzea v Kašperských Horách.

5. dubna 2017 – Tetín, Roztoky (Levý Hradec)

Exkurze zaměřená na kulturní politiku v regionálním a lokálním pojetí a management výročních oslav. Její součástí byla diskuse s členy spolku, připravujícího 1100 výročí smrti sv. Ludmily. Vrcholem exkurze byla diskuse s ředitelkou muzea v Roztokách u Prahy.

Fotografie z exkurze

 

Arts exkurze v roce 2016

9. listopadu 2016 – Slaný, Zlonice, Budeč

9. listopadu 2016 – Bechyně

9. října 2016 – Sloup, Burg Stolpen (Sasko)

Cílem exkurze zaměřené na financování památek bylo srovnání přístupů památkové péče v České republice a ve spolkové zemi Sasko. Hrad Sloup je romantickou památkou vestavěnou do pískovcové skály. Saský Stolpen (jméno vychází ze staroslovanského slova pro sloup) vznikl na výchozu čediče. Sloup je soukromou památkou, jejíž majitel poutavě představil hlavní problémy objektu, o který pečuje po většinu roku sám. Burg Stolpen je ve správě zemské organizace Schlösserland Sachsen. Prezentace objektu je založena na poutavém příběhu hraběnky Cosel, která zde byla po mnoho desetiletí v domácím vězení. Přestože objekty nejsou stejné, je jejich srovnání jistě podnětné.

Fotografie z exkurze

19. října 2016 – Chrudim, Slatiňany

Starosta Chrudimi Petr Řezníček zasvěceně provedl studenty areálem bývalého minoritského kláštera, který byl přestavěn na Muzeum barokních soch. Představil i další památky města, včetně prostor radnice a Měšťanské besedy. V diskusi se věnoval problematice péče o kulturní dědictví ve městě, včetně možností regulace pouliční reklamy. Zámek ve Slatiňanech nabízí prezentaci života šlechty na přelomu 19. a 20. století, jeho kastelán je zvyklý odpovídat na dotazy návštěvníků týkající se koní, dlouhá desetiletí zde byla hlavním lákadlem hipologická sbírka. V blízkosti se nachází hřebčín, který je součástí Národního hřebčína v Kladrubech. Ve zdejším chovu se udržuje plemeno starokladrubských vraníků, kteří jsou (spolu s kladrubským chovem) zapsáni na seznam národních kulturních památek.

Fotografie z exkurze


5. října 2016 – Český Krumlov

Český Krumlov je vedle Prahy největším atraktorem mezinárodního turismu u nás. Tuto pozici ovšem nezískal zadarmo a automaticky. Studentům o tom ve svém Muzeu loutek poutavě vyprávěl dlouholetý starosta Jan Vondrouš. Exkurze pokračovala návštěvou krumlovského barokního divadla a depozitáře. Jejím završením byla diskuse s pracovníky obnoveného krumlovského trojklášteří.

Fotografie z exkurze

9. května 2016 – Pětipsy, Žatec

Závěrečná exkurze semestru zavedla studenty do obce Pětipsy, kde se nachází torzo zámku, zcela zničeného činností místního JZD. O jeho obnovu (či spíše rekonstrukci) usiluje spolek Via Levamente, který v objektu v budoucnu chce provozovat oblíbené únikové hry. Žatecký Chrám chmele a piva byl zbudován díky dotacím z ROP Severozápad. Nákladně zařízený objekt čeká na větší zájem návštěvníků, což platí pro celé město Žatec trpící odchodem elit do větších center a absencí rozvojové vize. Výjimečným zážitkem byla návštěva žatecké synagogy, kterou soukromý majitel po desetiletích chátrání otevírá veřejnosti.

Fotografie z exkurze

3. května 2016 – Sobotka, Holovousy

Zámek Humprecht je výjimečnou a neobvyklou stavbou, právem zařazenou mezi národní kulturní památky. Prezentace tohoto objektu ve vlastnictví města Sobotka odpovídá především místním potřebám, v barokním loveckém zámku se nachází například síň věnovaná trampingu. Město Sobotka se v povědomí kulturní veřejnosti drží díky mnohaleté tradici festivalu Šrámkova Sobotka. Studenti se dozvěděli více o festivalu, jeho zázemí a vztahu města a jeho účastníků. Exkurze byla vedle kulturní politiky věnována také péči o kulturní krajinu. V té je významným aktérem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v obci Holovousy, který uchovává staré a šlechtí nové odrůdy jabloní i dalších ovocných stromů. Díky vstřícnému přijetí studenti viděli novou budovu ústavu, která nahradila desetiletí využívaný zámek, dozvěděli se více o současných rychlých proměnách krajiny a role ovocných stromů v ní a poznali činnost instituce, která patří mezi nejlepší v Evropě.

Fotografie z exkurze

2. května 2016 – Štětí, Mělník

Exkurze v rámci předmětu Kulturní turismus prošla naučnou stezku Putování s rytířem Štětkou a na setkání s tvůrcem strategie destinačního managementu Štětska diskutovala možnosti lepší prezentace této oblasti. Studenti navštívili Mělník, vč. jednoho z místních vinařství, exkurze byla zakončena pohledem na Říp.

Fotografie z exkurze

25. dubna 2016 – Jiřetín pod Jedlovou, Kloster Oybin (Sasko)

Fara v městečku Jiřetín pod Jedlovou prozatím nemá využití. Brzy by však měla sloužit potřebám organizace Schrödingerův institut, která provozuje nízkoprahové kluby a usiluje o proměnu Šluknovska a okolí. Po prohlídce této památky následovala diskuse s představiteli Místní akční skupiny Český sever, věnovaná především současným proměnám projektu „Tolštejnské panství“. V rámci výkladu byl zdolán vrch Tolštejn se zbytky středověkého hradu a stále fungující restaurací. Exkurzi zakončila návštěva kláštera Ojvín založeného ve stejnojmenném hradě Karlem IV., který je příkladem kvalitní prezentace kulturního dědictví v Sasku.

13. dubna 2016 – Olešnice, Pernštejn

V rámci exkurze proběhla návštěva u Jiřího Danzingera, nositele tradice lidového řemesla, výroby modrotisku. Poutavá byla prohlídka i diskuse na hradě Pernštejn. Po uvíznutí autobusu v příkopě se však nejsilnějším zážitkem stala obětavá pomoc hasičů, díky nimž návrat z exkurze skončil s pouhým zpožděním.

6. dubna 2016 – Dačice, Slavonice, Raabs an der Thaya (Horní Rakousy)

Nová kastelánka na zámku Dačice je studentkou magisterského oboru Arts management. Objekt, který spravuje, je jednou z méně známých památek, pod zelenavou omítkou skrývá mnohé skryté poklady. Na poutavou prohlídku zámku i parku (s prozatím nevyužitou sýpkou) navázala krátká návštěva ve Slavonicích a následně prohlídka soukromého hradu Raabs an der Thaya v městečku, podle nějž se jmenuje celé Rakousko. Objekt patří majiteli nakladatelství, mimo památky s výhledem na soutok Moravské a Německé Dyje bylo možné prohlédnout si desítky publikací z jeho produkce.

Fotografie z exkurze

 

Arts exkurze v roce 2015

4. listopadu 2015 – Písek

Exkurze zaměřená na kulturní politiku a urbanismus v podmínkách českých měst střední velikosti srovnávala přístup dvou výrazných aktérů rozvoje kultury v Písku. Prácheňské muzeum je stabilní součástí písecké kultury. Tato příspěvková organizace kraje zřizuje několik expozic včetně památníku A. Heyduka. Studenti se zapojili do diskuze na téma oživení objektu i významu osobností pro lokální kulturu. Písecká Sladovna využívá  industriální prostor pro expozice české knižní ilustrace. Ambicí této dynamické instituce je oslovení především mladých návštěvníků z celé ČR. V rámci exkurze se studenti seznámili s projektem přestavby bývalé Sladovny, současnou situací i plány této instituce do budoucna.

19. října 2015 – Strmilov, Telč

Exkurze měla seznámit studenty s formami a nástroji ekonomického uplatnění uměleckých řemesel – tradiční technologie textilní výroby. Nositele tradice lidového řemesla Zdeněk Kubák je současně radním obce Strmilov. Přednáška ředitelky pracoviště NPÚ Martiny Veselé – Indrové v nově opravené budově NPÚ v Telči seznámila studenty s metodami a technikami animace hmotných kulturních památek pro jednotlivé segmenty návštěvníků.

Fotografie z exkurze

14. října 2015 – Zaječov u Hořovic, Komárov, Valdek, Všeradice

Augustiniánský klášter, nazývaný Svatá Dobrotivá, je v držení dynamického řeholního řádu, jehož aktivity v malostranském klášteře při kostele sv. Tomáše jsou známé a často diskutované. Rozsáhlý komplex v těsné blízkosti vojenského újezdu je však zatím využíván jen sezónně. S financováním obnovy této památky seznámil studenty p. Juan Provecho, provinciál České provincie řádu sv. Augustina. Návštěva mikroregionálního muzea litiny v Komárově byla ukázkou doznívajícího způsobu prezentace lokální kultury. Muzeum nabité uměleckořemeslnými artefakty, jejichž výroba stála za rozvojem celé oblasti, stojí zatím mimo větší zájem návštěvníků. Po krátké návštěvě zříceniny hradu Valdek došlo k přesunu do objektu, který se naopak chopil příležitosti. Nově zřízený zámecký dvůr ve Všeradicích, rodišti Magdaleny Dobromily Rettigové, představuje nejen tuto slavnou osobnost české kultury i gastronomie, ale láká návštěvníky také na pivo z vlastního minipivovaru.

Fotografie z exkurze

12. října 2015 – Červená Lhota, Pluhův Žďár, Tábor

Zámek Červená Lhota je jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších památek v jižních Čechách, přestože nepatří mezi největší nebo památkově nejcennější. Jeho devizou je specifická poloha, ale především skutečnost, kterou nelze předat bez osobní návštěvy. Jde o šťastný objekt, kde si jednotlivé slohy harmonicky podávají ruce. Od roku 2003 je tu navíc kastelánem Tomáš Horyna, který na tomto šťastném místě pomohl vychovat poučené správce mnoha dalších objektů. Exkurzi přivítal nejen chlebem a solí, ale dokonce koláčem. Soukromý zámek Pluhův Žďár je vlastně přestavěnou středověkou tvrzí, diskuse se soustředila na význam soukromé iniciativy v kultuře. Táborské knihkupectví a nakladatelství Baobab je výraznou součástí kultury ve městě, jeho aktivita mění trh s dětskými knihami v celé ČR. Diskuse se zaměřila na vztah alternativní kultury a veřejné správy, resp. možnosti podpory aktivit Baobabu ze strany státu, kraje a města.

Fotografie z exkurze

5. října 2015 – Poběžovice, Pivoň, Horšov, Horšovský Týn

Hlavním motivem exkurze studentů předmětu Kulturní kapitál v sociekonomickém rozvoji bylo posouzení efektivity veřejných prostředků vkládaných do opravy významných památek – zámku Poběžovice, zámku Horšovský Týn a kláštera Pivoň. Zatímco státní zámek v Horšovském Týně je ve stabilizovaném stavu a usiluje o zkvalitnění prezentace a nalezení optimálního počtu návštěvníků, zámek v Poběžovicích čeká na obnovu a klášteru v Pivoni stále hrozí destrukce, a to přesto, že jde o významný objekt, jednu z prvních památek na našem území vystavěných v gotickém slohu.

6. května 2015 – Chebsko

Městské muzeum v Chebu je zajímavé především Valdštejnskými sbírkami, ale jde také o regionální pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v Karlovarském kraji. V blízkém Milíkově se nachází hrázděný statek, který je od roku 2008 ve správě chebského muzea. Ve statku byla instalována expozice proměn venkovského života od konce 19. stol. až po období charakterizované fenoménem chalupaření.  Jde o  utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století po současnost. Vrcholem exkurze byla návštěva zámku Kynžvart, po jehož prohlídce následovala obsáhlá přednáška kastelána Miloše Říhy, manažera projektů z evropských programů na obnovu památek a odborníka na téma možností  evropské finanční podpory. Kastelán popsal a zhodnotil 23 let strávených ve funkci kastelána zámku a zodpověděl množství dotazů týkajících se ekonomiky památek.

27. dubna 2015 – Železné hory

Exkurze spojila tři památkové objekty s odlišným vlastnictvím i využitím – hrad Košumberk (památkový objekt provozovaný městem Luže), zámek Nové Hrady (soukromé muzeum, restaurace a vinárna) a hrad Rychmburk (domov seniorů provozovaný Pardubickým krajem). Mimo načerpání mnoha přínosných informací vyplývajících ze srovnání těchto tří objektů bylo smyslem exkurze společné vítání jara v krásné krajině Železných hor.

20. dubna 2015 – Kadaň, Krásný Dvůr

První zastávkou exkurze se stal známý, energeticky nabitý nedostavěný kostel v Panenském Týnci. Hlavním cílem ale bylo Kadaňsko. Málo známý kraj ve stínu Doupovských hor je stále spojován pouze s těžbou hnědého uhlí. Centrum Kadaně je přitom mimořádně dochovanou historickou strukturou a františkánský klášter v jeho blízkosti je nabitý významnými uměleckými díly. Praktickými aspekty lokální kulturní politiky provedli studenty zástupci kadaňského kulturního centra. Zámek v Krásném Dvoře je jednou z mála známějších památek v této oblasti. Důvodem je také blízký zámecký park, kde stojí druhá nejstarší rozhledna v ČR, stále ještě neopravená a uzamčená. Prý se ale blýská na lepší časy!

Fotografie z exkurze

15. dubna 2015 – Sychrov, Svijany

Rohanské zámky na Sychrově a ve Svijanech – každý s jiným osudem, každý v jiném stavu. Zatímco Sychrov je Národní kulturní památkou a díky osobnosti kastelána Miloše Kadlece centrem správy památkových objektů ve čtyřech krajích ČR, Svijany byly donedávna zapomenutým a uzavřeným objektem. Právě v čase exkurze ovšem místní pivovar začal s obnovou objektu. Posledním objektem zařazeným na program exkurze byla zřícenina hradu Dražice, sídlo slavného rodu a místo s mimořádnou historií.

Fotografie z exkurze

8. dubna – Kostelní Vydří, Český Rudolec, Maříž

Opakování exkurze z minulého roku přineslo možnost navštívit tuto mimořádnou oblast s větším množstvím studentů. Pozornost byla věnována ekonomickým parametrům provozu Karmelitánského nakladatelství v Kostelním Vydří. Zámek v Českém Rudolci je jednou z nejohroženějších památek u nás, díky aktivitám nového vlastníka se jej však možná podaří zachránit. V rudoleckém kostele byly nedávno nalezeny středověké malby. V keramické dílně v Maříži u Slavonic bylo možné vyrobit si vlastní hrnek, diskutovat o vlivu Divadla Sklep na rozvoj kultury v lokalitě i navštívit ruinu zámku v romantickém parku.

 

Arts exkurze v roce 2014

Fotografie z následujících exkurzí

12. listopadu 2014 – Česká Kanada

Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří je mimořádným místem s pozitivním nábojem. Důkazem jsou ekonomické výsledky knihkupectví, které se také díky čtenářům-poutníkům drží v černých číslech. To ovšem neplatí pro další provozovny Karmelitánského nakladatelství, jak sdělila jeho nová hlavní manažerka Anna-Marie Nedoma. Takřka zaniklá obec Maříž se v devadesátých letech proslavila díky místní keramice, v místě jsou ovšem hned dvě dílny s podobným marketingem. Diskuse s Markétou Trubáčkovou vysvětlila proč.

Fotografie z exkurze

29. října 2014 – Doupovské hory

Hrad a zámek v Bečově nad Teplou by neměl být známý jen jako místo nálezu relikviáře sv. Maura, ale také například jako příklad unikátně dochované hradní architektury. O možnostech a mezích marketingu mimořádného objektu v periferním regionu promluvila zástupkyně kastelána Kateřina Rozinková. Exkurzi zakončila prohlídka zámku a zámeckého parku na Valči, v unikátně dochované kulturní krajině v těsné blízkosti vojenského újezdu.

Fotografie z exkurze

20. října 2014 – Jílové, Týnec nad Sázavou

Jílové je historické město v blízkosti Prahy, které se vzpírá osudu příměstských lokalit bez vlastní svébytnosti. Exkurze ovšem na praktickém příkladu prokázala obtíže ekonomizace kulturního dědictví. Vstřícnost pracovníků regionálního muzea (přísp. organizace Středočeského kraje) ostře kontrastovala s nepoctivým přístupem místní restaurace, nepatřičně vydělávající na školních výpravách. Odpoledne proběhla vycházka s historikem Janem Víznerem po historických šachtách v okolí Jílového, včetně návštěvy neznámé zaniklé tvrze Turyně. Exkurzi zakončila návštěva románského hradu v Týnci nad Sázavou, který jeho majitelé na počátku 19. století radikálně přestavěli na jednu z prvních keramických manufaktur u nás.

15. října 2014 – Klatovsko

Průvodcem po většinu exkurze byl pan Petr Klásek, starosta městysu Chudenice, který představil svou obec, její zámek, zámecký areál, skanzen a rozhlednu. V diskusi představil své názory na regionální rozvoj a čerpání dotací. Také díky jeho aktivitě byla v areálu vystavena galerie Nositelů tradice lidových řemesel. Exkurzi završila návštěva tradiční kovárny v Čínově u Klatov, kovářské umění a svérázný západočeský humor pana Miloslava Trefance.

Fotografie z exkurze

13. října 2014 – České středohoří

Zámek v Horní Libchavě vlastněný cestovatelem Oldřichem Kiliánem není běžnou památkou. Slouží jako prodejní místo i sklad předmětů z celého světa. Díky tomu je objekt ve stabilizovaném stavu a netrpí nezájmem. To dlouhou dobu neplatilo pro zámek v Horní Polici, který se teprve nedávno dostal do majetku města. Historické centrum Horní Police je mimořádné především díky místnímu poutnímu areálu, který přitahuje svou tichou krásou. Nedaleká osada Dvorsko zanikla po roce 1945. V rámci exkurze proběhla diskuse s pamětníkem zániku osada, a především návštěva nového domu na Dvorsku, vybudovanému na základech jednoho ze zaniklých statků. Po názorné ukázce tajů lokální gastronomie vyvrcholila exkurze návštěvou Muzea města Ústí nad Labem, kde přes značné překážky vzniká souhrnná expozice věnovaná historii českých Němců.

Fotografie z exkurze

6. října 2014 – Český Krumlov

Exkurze po atrakcích Českého Krumlova začala na staveništi. Unikátní dvoj- či dokonce trojklášteří je opravováno díky stamilionům z projektu IOP 5.1.. Přímo na místě proběhla diskuse s manažerkou Kateřinou Slavíkovou. Kastelán Pavel Slavko představil krumlovský zámek a belárii. Teplé počasí a krása večerního Krumlova vedly k posunu doby odjezdu a tím i návratu (půlnoc), což ale přivítali bez výjimky všichni účastníci.

Fotografie z exkurze

 14. května 2014 – Žďár nad Sázavou, Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč pečuje o špičkovou památku UNESCO, areál zámku a baziliky. Pracovníci muzea představili ekonomiku objektu i možnosti muzejní prezentace historie. Třebíčská židovská čtvrť unikla asanaci jen díky mimořádné aktivitě porevolučního starosty. Přestože je z větší části opravena, stále ještě není její potenciál turismu stoprocentně využit. Návštěva Santiniho kaple ve Žďáru nad Sázavou proběhla těsně před předáním objektu zpět do rukou církve. Na rozdíl od mediální či politické (pseudo-)diskuse na téma církevních restitucí je v Žďáru jasno: kaple má patřit církvi, která se o ni bude dobře starat.

Fotografie z exkurze

7. května 2014 – Jihlava

V rámci exkurze byla navázána spolupráce Katedry arts managementu se Střední odbornou průmyslovou školou v Jihlavě. Prohlídka města byla vyučujícími SOPŠ zadána středoškolským studentům jako úkol, kterého se zhostili nadmíru dobře. Muzeum na jihlavském náměstí pozitivně překvapilo kvalitní a hravou prezentací, včetně možnosti vyzkoušet si hornickou skluzavku. Odpoledne proběhla přednáška doc. Patočky pro středo- i vysokoškolské studenty v budově SOPŠ.

Fotografie z exkurze

23. dubna 2014 – Náchod, Vízmburk

Exkurzi zahájilo setkání se starostou Náchoda Janem Birkem, který v diskusi odpovídal na otázky týkající se využití památkového dědictví města, včetně památek industriální architektury. Prohlídka náchodského zámku byla ukázkou typické, léty prověřené prezentace památek v ČR. O ztracený, nově objevený a proto unikátně dochovaný hrad Vízmburk pečují členové zapsaného spolku. Protože na Vízmburk nevede silnice, byla exkurze spojena s osvěžující procházkou jarním lesem.

Fotografie z exkurze

14. dubna 2014 – Lobeč, Lipová u Šluknova, Lobendava

Obnova památek je často věcí nadšenců, o jejichž úspěchu ale rozhoduje také okolní prostředí. Pivovar v Lobči se díky aktivitě architekta Pavla Prouzy rychle stává pozoruhodným objektem, po desetiletích se v něm například začíná znovu vařit pivo. (V rámci prohlídky došlo i na návštěvu památkově cenné bývalé ledárny). Devastovaný zámek v Lipové u Šluknova je jednou z nejohroženějších památek u nás, objektu chybí střecha. Diskuse se zástupci spolku usilujícího o jeho záchranu a se starostou obce proběhla v nově obnoveném podstávkovém domě na návsi. Diskuse se týkala také možností a limitů využití tzv. lidové architektury pro komunitní účely. Farnost Lobendava – nejsevernější farnost v ČR – je místem činnosti pastoračního asistenta Martina Kerharta, který spravuje kostel s kapacitou několika stovek věřících, který v sociálně, ekonomicky i duchovně deprivované lokalitě nikdo nenavštěvuje. Jeho budoucnost je proto velmi nejasná.

Fotografie z exkurze

 9. dubna 2014 – Plasy, Trpisty

V rámci exkurze proběhla nejen prohlídka plaského kláštera, ale také seznámení se souběžně probíhající taneční dílnou projektu KNOWTILUS (prof. Žižka, prof. Riedlbauch). Majitel pozoruhodného barokního zámku Trpisty, který není obvykle přístupný veřejnosti, promluvil o možnostech oprav a vysvětloval principy užívání barokního objektu, které mají v ideálním případě být respektovány i v dnešní době.

Fotografie z exkurze

 

Arts exkurze v roce 2013

3. listopadu 2013 – Lázně Kyselka, Chyše

Památkově chráněné objekty v Lázních Kyselka jsou sledovány díky aktivitě Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví v ČR a její kampani za záchranu těchto památek ve vlastnictví firmy Karlovarské minerální vody. Vyhrocená situace a zájem veřejnosti vedly k tomu, že v roce 2012 vznikla obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, o.p.s., jejímž cílem je smírné vyřešení problémů a postupná záchrana a lepší ekonomické využití lázeňských budov. Předsedou o.p.s. je pan Vladimír Lažanský, vlastník zámku Chyše. Většina kapitálu pochází ze zdrojů firmy Karlovarské minerální vody. O současné situaci památkových objektů a projektu obnovy a využití hovořil sám Vladimír Lažanský. Ten dále, jako vlastník úspěšného zámku a pivovaru Chyše, představil problematiku údržby a rozvoje zámku a své podnikatelské projekty v regionu.

Fotografie z exkurze

30. října 2013 – Dub u Prachatic, Vimperk, Bohumilice

Soukromý zámek v Dubu u Prachatic vlastněný rodinou Battagliových je příkladem zdevastované památky zachraňované v posledních 15 letech soukromými majiteli. Obsáhlá diskuse o možnostech oprav, údržby a využití zámku byla doplněna detailní prohlídkou celého objektu. Šumavský pivovar Vimperk je soukromým projektem manželů Hojdarových. Majitel pivovaru, Ivan Hojdar, provedl prohlídku objektu i procesu vaření piva a seznámil účastníky s ekonomickými souvislostmi svého podnikání. Jízdárna na zámku Skalice v Bohumilicích je dobrým příkladem diverzifikace podnikání. Majitelé (manželé Hiršlovi) podnikají v potravinářství, na zámku jsou poskytovány ubytovací a stravovací služby a funguje zde úspěšná jízdárna.

Fotografie z exkurze

23. října 2013 – Veselý kopec, Hlinsko

Nejnavštěvovanější památka Pardubického kraje, skanzen na Veselém kopci, provádí na úrovni tohoto kraje metodickou činnost v podpoře tradiční lidové kultury. O obou těchto činnostech promluvila ředitelka skanzenu (přísp. organizace v rámci NPÚ), paní Ilona Vojancová. Ta následně představila také mimořádný urbanistický celek, městskou památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku, a její rozvojové problémy.

Fotografie z exkurze

14. října 2013 –  Křimice, Vidžín, Svojšín

Exkurzi zahájila obsáhlá diskuse s Jaroslavem Lobkowiczem, majitelem zámku Křimice na západním okraji Plzně. Obnova zámku i místními velmi oblíbeného parku je financována pouze z výnosů potravinářského provozu, výroby kysaného zelí. Podnikatelé v cestovním ruchu, manželé Pikrtovi, představili obtíže s využitím bývalé fary v odlehlé obci Vidžín, přestavěné v 80. letech na rekreační areál. Zámek ve Svojšíně ve vlastnictví obce, dlouhodobě devastovaný v minulých desetiletích, a unikátní románský kostel představil starosta Karel Petráň. Jeho úsilí o obnovu lokálních dominant vede k očividným výsledkům, exkurze byla zakončena společnou prohlídkou zámeckých teras s obdivuhodnou květinovou výzdobou.

Fotografie z exkurze

22. dubna 2013 – Častolovice, Rychnov

Prohlídka zámku a zvěřince v Častolovicích s paní Dianou Phipps Sternberg se stala podnětem k diskusi o diverzitě interiérových expozic na památkových objektech. Častolovické interiéry vytvářené samotnou restituentkou se nepodobají žádnému jinému zámku u nás. Následně proběhla prohlídka zámku a impozantního Santiniho kostela v Rychnově nad Kněžnou, ekonomiku provozu Hospodářství Kolowrat prezentovali majitelé objektu.

Fotografie z exkurze

3. května 2013 – Lednice

Bude doplněno.

17. dubna 2013– Liteň, Hořovice, Valdek

Zámek v podbrdské obci Liteň je opravován s myšlenkou zřídit v místě památník operní zpěvačky Jarmily Novotné. Prohlídka zámku, parku i hrobky rodiny Daubků byla doplněna diskusí s organizátory ambiciózního festivalu Jarmily Novotné. Památky ve státním vlastnictví reprezentoval zámek v Hořovicích, jehož prohlídka byla zakončena podnětnou dvouhodinovou diskusí s kastelánem v prostorách zámecké kavárny. Romantické duše potěšila závěrečná návštěva zříceniny hradu Valdek ve vojenském výcvikovém prostoru v Brdech.

3. dubna 2013 – Železný Brod, Jablonec

Zážitek z exkurze po zanikajících i stále živých bižuterních dílnách v Jablonci nad Nisou byl umocněn mrazivým počasím. O tradicích jabloneckého sklářství a bižuterie promluvila ředitelka Muzea bižuterie. Exkurzi zakončil pohled na dřevěnky vedle paneláků v centru Železného Brodu. Bylo zřejmé, že krásy lidové architektury už nejsou ohroženy průmyslem, ale naopak krizí sklářství a depopulací.

27. února 2013 – Broumov

V rámci exkurze byly navázány kontakty s představiteli Agentury pro rozvoj Broumovska, která je provozovatelem objektu benediktinského kláštera a také nositelem grantu na jeho obnovu. V obsáhlé diskusi byly představeny hlavní aspekty činnosti této mimořádné instituce, rozvojové možnosti a problémy města i celé oblasti, a také možnosti budoucí spolupráce Agentury pro rozvoj Broumovska a Katedry arts managementu.