Vedlejší specializace

Informace o VS

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty Vysoké školy ekonomické základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, kulturní tvorby a společenského využití kulturního dědictví se stává vysoce aktuální specializací s ohledem na zdrojový potenciál ekonomiky malé země. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a zejména kulturním významu, vytvářejí nový rámec a nové šance pro efektivní uplatnění rozvojových zdrojů české ekonomiky. Schopnost využití těchto zdrojů, schopnost úspěšné komunikace s aktéry v jednotlivých sektorech „tvůrčí ekonomiky“ jsou významnou podmínkou pro uplatnění moderního ekonoma v praxi. Další podmínkou je znalostní vybavení absolventa VŠE v oblasti multikulturních vztahů, schopnosti komunikovat s ekonomickými subjekty z různých evropských kultur v rámci rozšiřující se Evropské unie.

Vedlejší specializace je z těchto důvodů charakterizována dvěma základními východisky:

1) těsnou vazbou na praxi v oblasti managementu umění a kultury, zapojováním významných představitelů kulturního managementu do výuky, zpracováním prakticky zaměřených semestrálních a diplomových prací, těsným a smluvně zajištěným kontaktem s významnými domácími i mezinárodními institucemi v oblasti kultury,

2) aktualizací znalostního základu absolventa VŠE na základě analýzy obdobných studijních programů rozvíjených na vedoucích světových ekonomických učilištích (London School of Economics, University of Amsterdam, École des hautes études en sciences sociales, University of Columbia), které se v poslední době stále více koncentrují také na kvalifikaci manažerů v oblasti tvůrčích ekonomických oborů.

Garanti Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., Katedra arts managementu

Cíle VS

Cíle vedlejší specializace Absolventi vedlejší specializace budou schopni analyzovat, hodnotit a rozvíjet ekonomické aktivity v oblasti tvůrčího podnikání – zejména v kultuře a umění. Najdou uplatnění jak ve vrcholovém managementu velkých státních institucí a veřejnoprávních organizací, tak i v podnikatelské praxi dynamického sektoru kultury a umění. Získané znalosti rozvojových zdrojů v podobě hmotného i nehmotného kulturního dědictví vytvoří základ pro efektivní profesní uplatnění navazující na obecný znalostní základ poskytovaný jednotlivými fakultami VŠE. Rozšíření profesního záběru o pole tzv. znalostní ekonomiky orientované na umění a kulturu zlepší možnosti praktického uplatnění absolventů VŠE.

Výuka předmětů vedlejší specializace je zabezpečována základním pedagogickým týmem Katedry Arts managementu FPH ve spolupráci s významnými odborníky z praxe kulturního managementu. Studium v jednotlivých předmětech je zaměřeno na povzbuzení zájmu a vlastní iniciativy studentů jak ve formě samostatných prací na konkrétních tématech, tak i zapojení studentských týmů do vědecko-výzkumné činnosti v rámci vědeckých projektů katedry. Výuka je doplněna praktickými semináři, tematickými exkurzemi a cvičeními, která umožní vlastní tvůrčí aktivitu studentů.

Vedlejší specializace je určena všem studijním oborům na VŠE kromě studentů oboru Arts management. Je koncipována jako relativně samostatný, tematický sevřený studijní program navazující na bakalářský stupeň ekonomického či sociálně orientovaného směru. V úvodu získává student přehled o jednotlivých formách a podobách uplatnění kultury v ekonomickém životě společnosti, základní orientaci v oblasti teorie a managementu kultury. Navazující předměty jsou směrovány do jednotlivých oblastí využití kulturního dědictví, ekonomizace kulturních statků a podpory umělecké kreativity z hlediska managementu kulturních institucí, organizací a podniků.

Vedlejší specializace svým obsahovým zaměřením odpovídá moderním programům renomovaných světových škol a spolu s nimi reaguje na podstatný rys soudobého vývoje světové ekonomiky, kterým je především růst váhy nemateriálních statků na světových trzích a prudký rozvoj kreativních průmyslů.

Vyučované předměty

Oborově povinné předměty:

  • 3AM490 | Kultura a kulturní politika v ČR
  • 3AM491 | Ekonomika kultury a kreativní průmysly| Materiály k předmětu
  • 3AM495 | Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby
  • 3AM496 | Management a organizace v oblasti hmotné kultury
  • 3AM497 | Management a organizace v oblasti kreativní kultury
  • 3AM493 | Management produkce v jednotlivých segmentech kreativní kultury
  • 3MG493 | Marketing kultury

Kliknutím na ident předmětu se dostanete na internetovou stránku s informacemi o předmětu (garant předmětu, vyučující, základní a dodatková literatura).

Termíny státních zkoušek z VS

Čas zkoušky a místnost najdete vždy v ISISu.