Memorandum o spolupráci s Ministerstvem kultury

 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes v Nostickém paláci podepsal dohodu o spolupráci se zástupci Vysoké školy ekonomické (VŠE). Podpisem dokumentů byla deklarována dlouhodobá vzájemná spolupráce, pomoc  studentům v získávání praktických zkušeností, zlepšování studijních podmínek, prohlubování poznatků a jejich praktickou aplikaci v oblasti kultury i rozvíjení kulturních a kreativních průmyslů. Obě dohody vytyčují především formu vzájemné spolupráce, která spočívá zejména v poradenské a expertní činnosti, poskytování konzultací při formulaci výzkumných záměrů, odborných posudků, analýz, součinnosti v pedagogické činnosti, zprostředkování odborné praxe, stáží a nově též spolupráci v rámci kulturních a kreativních průmyslů, které již nyní přispívají k rozvoji ekonomiky.

 

Dohoda o spolupráci mezi Podnikohospodářskou fakultou VŠE a MK je pokračováním dlouholeté úspěšné spolupráce obou institucí, kterou inicioval doc. Ing. Jiří Patočka CSc.. Jejímu podpisu předcházela jednání MK s vedením Fakulty podnikohospodářské, kdy na VŠE vznikla potřeba založení nového studijního oboru, který by se věnoval výchově budoucích specializovaných manažerů v kultuře. Ministerstvo kultury tuto iniciativu vítalo a přípravu nového studijního oboru podporovalo. V roce 2007 byla VŠE udělena akreditace oboru Arts Management a od podzimu 2007 se obor začal vyučovat na nově vzniklé Katedře Arts Managementu (KAM).

Od roku 2008 je spolupráce mezi MK a KAM formulována v Dohodě o spolupráci. VŠE se zavázala poskytovat MK poradenské služby, konzultovat výzkumné záměry, spolupracovat na koncepčních materiálech a vyhodnocovat dílčí kulturologické výzkumy a studie, jako například evaluace projektů k výročí Karla IV, k 100. výročí založení republiky v roce 2018, nebo k 30. výročí „sametové“ revoluce. Ministerstvo kultury se naopak zavázalo poskytovat KAM analýzy a studie k posouzení, využívatčleny katedry v poradních orgánech a sborech, umožňovat studentům odborné stáže v útvarech MK, poskytovat odborníky na specializované přednášky v nejrůznějších segmentech kultury.

Slavnostní akt podpisu se uskutečnil za přítomnosti ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, náměstka ministra kultury Mgr. Milana Němečka, Ph.D. , za VŠE rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a děkana Podnikohospodářské fakulty prof. Ing. IvanaNového, CSc.