Profil katedry

Katedra arts managementu je mateřským pracovištěm jednoho ze dvou studijních oborů Podnikohospodářské fakulty VŠE. Zaměřuje se na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře. Katedra je zároveň i propojena s praxí kulturního managementu v České republice a jako expertní pracoviště spolupracuje na smluvním základě se státní správou. V oblasti mezinárodní spolupráce rozvíjí na základě výzkumných projektů dlouhodobou koncepční spolupráci s kulturními institucemi a akademickými pracovišti ve vyspělých zemích.

Výuka je zaměřená na ekonomiku kultury a další související přístupy (marketing, management, legislativa). Je těsně propojena s kulturní praxí. Katedra pořádá ročně desítky odborných exkurzí, na kterých mohou studenti diskutovat s odborníky a detailně se seznamovat s každodenními problémy lidí pracujících v jednotlivých sektorech kultury. Na kulturní praxi jsou orientovány i seminární a závěrečné práce studentů, kteří zpracovávají témata zaměřená na analýzu provozu efektivity a management kulturních organizací a institucí. Formou expertizních studií jsou studenti průběžně zapojováni do řešení praktických otázek na hraně umění a ekonomiky v oblasti živé i hmotné kultury.

Katedrální výzkum se zaměřuje převážně na dvě prioritní oblasti. V první se zasazuje o zlepšení a zkvalitnění sytému financování a podpory kulturních institucí a památek na území České republiky. V druhé oblasti se katedra zaměřuje na zapracování moderních ekonomických principů do provozování kulturních institucí a z toho plynoucí zvýšení kvality provozu těchto zařízení. V tomto směru Katedra arts managementu garantuje pro Vysokou školu ekonomickou pětiletý významný projekt Národního výzkumu kulturní identity zaměřený na management a podnikání v oblasti kultury, do něhož je zapojena řada pracovišť jednotlivých fakult univerzity.

Jako výzkumné a expertní pracoviště spolupracuje katedra s významnými institucemi, jakými jsou například Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites), NIPOS (Národní Informační a Poradenské Středisko pro kulturu), Národní galerie a Národní muzeum a řada podnikatelských subjektů a organizací v kultuře. Katedra soustavně rozvíjí spolupráci s majiteli a managery desítek památkových objektů, pro které v rámci studentské odborné činnosti zpracovává expertní materiály v oblasti ekonomiky, managementu a marketingové prezentace kulturních památek.

V oboru ekonomika kultury se katedra postupně stala podstatným a respektovaným odborných pracovištěm, které zajišťuje odborné publikace, studijní materiály, pomůcky a metodiky. V síti akademických, výzkumných a správních pracovišť, garantuje katedra celý odborný segment ekonomiky kultury v konkrétních souvislostech – památkové péče, restaurátorství, v kulturních turismu, v managementu kulturních organizací a institucí, v provozu neziskových a veřejně prospěšných subjektů v kultuře, apod. V dlouhodobém výhledu se katedra bude zaměřovat zejména na oblast socio-ekomické evaluace kulturních organizací a eventů a na ekonomickou konceptualizaci tzv. kulturních a kreativních organizací.