Projekt NAKI

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

 

Kód projektu: MK DF11P010VV024

 

 

Období řešení projektu: 2011-2015

 

Tematická priorita 4.1     Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

Cíle řešení projektu:

 

Hlavním cílem projektu je zmapování specifických ekonomických podmínek české společnosti v sektoru rozvoje kultury. Součástí naplnění cíle je analýza ekonomických a právních podmínek z hlediska příležitostí nebo ohrožení efektivního fungování a řízení malých a středních fyzických a právnických osob působících na poli kultury včetně hledání vhodných doporučení, zkušeností a příkladů ve vybraných zemích Evropy. Cílem projektu bude vytvořit návrhy konkrétních doporučení ke kulturní politice státu, regionů a municipalit a dále návrh konkrétních metod, metodik a nástrojů určených malým a středním ekonomickým subjektům pro řízení a efektivní hospodaření. Součástí projektu proběhne i analýza ekonomiky kultury a financování kultury z veřejných rozpočtů v rámci reformy veřejné správy v ČR.

Hlavní cíl bude naplněn dosažením následujících dílčích cílů:

  1. Identifikovat kulturní potenciál formou typologické pasportizace kulturních objektů a organizací s nimi spojených, charakterizování reálných podmínek pro fungování malých a středních subjektů (právnické a fyzické osoby, organizace malé a střední velikosti, soukromé subjekty, neziskové organizace a sdružení) apod.
  2. Analyzovat informace o ekonomickém a právním prostředí pro fungování subjektů a porovnat stav ČR s vybranými evropskými zeměmi
  3. Analýza ekonomických nástrojů veřejné ekonomiky při efektivní podpoře kultury a veřejných služeb kultury
  4. Analyzovat možnosti využití kulturního potenciálu ČR a navrhnout odpovídající manažerské postupy pro malé a střední subjekty a dále formulovat příslušná doporučení pro kulturní politiky státu, regionů a municipalit.
  5. Analyzovat a navrhnout vhodné ekonomické nástroje a nástroje řízení (uplatňované v organizacích) pro podporu řízení malých a středních subjektů v kultuře.

V návaznosti na předchozí dílčí cíle projekt bude formulovat vhodné nástroje a doporučení malým a středním subjektům v kulturním sektoru včetně vytvoření certifikovaných metodik pro jejich použití v praxi.

Řešitelský tým

Role v řešitelském týmu Člen řešitelského týmu
Odpovědný řešitel, vedoucí projektu,vedoucí týmu KAM prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
koordinátor projektu, spoluřešitelka týmu KAM Ing. Irena Šulcová
zástupce koordinátora,spoluřešitelka týmu KAM PhDr. Irena Tyslová
spoluřešitel týmu KAM Ing. Jan Hanzlík
spoluřešitel týmu KAM Ing. Vojtěch Kouba
spoluřešitelka týmu KAM Ing. Šárka Tittelbachová
vedoucí týmu KLOG prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
vedoucí týmu KMG Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KMG Ing. Jitka Černá, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KMG Ing. Zuzana Chytková, Ph.D.
vedoucí týmu KM doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
spoluřešitelka týmu KM Ing. Jana Müllerová
spoluřešitelka týmu KM Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
vedoucí týmu KPSŘ PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KPSŘ doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
spoluřešitel týmu KPSŘ prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
vedoucí týmu KPE prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
spoluřešitelka týmu KPE Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
spoluřešitel týmu KPE Ing. Luboš Smrčka, CSc.
spoluřešitel týmu KPE Ing. Petr Boukal, Ph.D.
spoluřešitel týmu KPE Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KPE Ing. Martina Sieber, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KPE Ing. Hana Vávrová, Ph.D.
vedoucí týmu KVF prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí týmu GML (KIS) doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
spoluřešitel týmu GML (CIKS) Ing. Václav Šubrta
Externí spoluřešitel KPE Mgr. Markéta Voráčová

Kontakty
Odpovědný řešitel: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D., katedra Arts managementu, dostal@natur.cuni.cz

 

Koordinátor projektu: Ing. Irena Šulcová, tel. 605911775, email: irena.sulcova@vse.cz

Oddělení pro vědu a výzkum: Ing. Ivana Hronová, tel. +420 224 09 5775, email: ivana.hronova@vse.cz

Seminář NAKI – NIPOS
Dne 1. 6. 2011 se v rámci projektu NAKI uskutečnil seminář NAKI – NIPOS, na kterém byly představeny následující prezentace:

Knihovny v ČR

Státní statistická služba v oblasti kultury

Ekonomika v kultuře

Státní památková péče v oblasti hradů a zámků

Fungování divadel v ČR

Kulturní zařízení nespecifická

Hudební soubory